Reklama
OPIS LEKU
APO-AMLO
tabletki 5, 10 mg
Substancją czynną leku Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 jest amlodypina, która należy do grupy leków zwanych antagonistami kanału wapniowego.
Mechanizm działania przeciwnadciśnieniowego amlodypiny polega na bezpośrednim działaniu rozkurczającym mięśnie gładkie naczyń krwionośnych.

Korzystne działanie amlodypiny w dławicy piersiowej polega na rozszerzaniu tętniczek obwodowych, zmniejszeniu zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen oraz na rozszerzaniu tętniczek wieńcowych. Amlodypina poprawia zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen, również u pacjentów ze skurczem tętnic wieńcowych. Amlodypina wydłuża całkowity czas trwania wysiłku, opóźnia wystąpienie bólu dławicowego oraz zmniejsza częstość napadów dławicy piersiowej.
1 tabletka Apo-Amlo 5 zawiera jako substancję czynną 5 mg amlodypiny w postaci bezylanu amlodypiny,
1 tabletka Apo-Amlo 10 zawiera jako substancję czynną 10 mg amlodypiny w postaci bezylanu amlodypiny, substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną, l
Lek Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 stosuje się w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego oraz w przewlekłej stabilnej i naczynioskurczowej dławicy piersiowej.
Częstotliwość występowania działań niepożądanych: bardzo często: więcej niż 1/10; często: od 1/100 do 1/10; niezbyt często: od 1/1000 do 1/100; rzadko: od 1/10 000 do 1/1000; bardzo rzadko: mniej niż 1/10 000 w tym pojedyncze przypadki.
Jak każdy lek, Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

* Zaburzenia krwi i układu chłonnego: (bardzo rzadko) zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi we krwi obwodowej.
* Zaburzenia endokrynologiczne: (niezbyt często) powiększenie gruczołów sutkowych u mężczyzn.
* Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: (bardzo rzadko) zwiększone stężenie glukozy we krwi.
* Zaburzenia psychiczne: (niezbyt często) zaburzenia snu, drażliwość, depresja; (rzadko) dezorientacja, zmiany nastroju w tym napady lęku.
* Zaburzenia układu nerwowego: (często) ból głowy (szczególnie w początkowym okresie stosowania), senność, zawroty głowy, osłabienie; (niezbyt często) złe samopoczucie, suchość w ustach, drżenie, wrażenia czuciowe tj. mrowienie lub kłucie, nasilone pocenie; (rzadko) zaburzenia smaku; (bardzo rzadko) zaburzenia obwodowego układu nerwowego.
* Zaburzenia oka: (niezbyt często) zaburzenia widzenia.
* Zaburzenia ucha i błędnika: (niezbyt często) szumy uszne.
* Zaburzenia serca: (często) kołatanie serca; (niezbyt często) omdlenie, szybkie bicie serca, bóle w klatce piersiowej, nasilenie objawów dławicy piersiowej (w początkowym okresie stosowania). U pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych odnotowano napady dławicy piersiowej oraz bardzo rzadkie przypadki zawału i arytmii (w tym: skurcze dodatkowe serca, częstoskurcz komorowy, rzadkoskurcz i arytmie przedsionkowe). Dla tych działań niepożądanych bezpośredni związek przyczynowy ze stosowaniem amlodypiny nie został ustalony.
* Zaburzenia naczyń: (niezbyt często) niedociśnienie tętnicze, zapalenie naczyń.
* Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia: (niezbyt często) duszność, nieżyt błony śluzowej nosa, kaszel.
* Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: (często) nudności, niestrawność, ból brzucha; (niezbyt często) wymioty, biegunka, zaparcie, przerost dziąseł; (bardzo rzadko) zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie trzustki.
* Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: (rzadko) zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby.
* Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: (bardzo często) obrzęk w okolicach kostek; (często) zaczerwienienie twarzy z napadami gorąca, szczególnie w początkowym okresie stosowania; (niezbyt często) wysypka, świąd, pokrzywka, łysienie, odbarwienie skóry; (bardzo rzadko) obrzęk naczynioruchowy. Odnotowano pojedyncze przypadki reakcji alergicznych, tj. świąd, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy wysiękowy, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnsona oraz obrzęk Quinckego.
* Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości: (niezbyt często) bolesne skurcze mięśni, ból z okolic pleców, bóle mięśni i stawów.
* Zaburzenia nerek i dróg moczowych: (niezbyt często) częste oddawanie moczu.
* Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: (niezbyt często) impotencja.
* Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: (niezbyt często) zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała.


U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.
Dorośli
Dawka początkowa w nadciśnieniu tętniczym i w dławicy piersiowej wynosi 5 mg raz na dobę. Jeśli pożądane działanie terapeutyczne nie wystąpi w okresie od 2 do 4 tygodni stosowania leku, lekarz może zwiększyć dawkę dobową do maksymalnie 10 mg raz na dobę w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta.

U pacjentów z dławicą piersiową amlodypinę można stosować jako jedyny lek lub jednocześnie z innymi lekami przeciwdławicowymi.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat
Nie zaleca się stosowania amlodypiny u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku
Zaleca się zwykle stosowane dawkowanie, jednakże należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Zaleca się zwykle stosowane dawkowanie. Amlodypina nie ulega dializie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie ustalono schematu dawkowania amlodypiny u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Należy zachować ostrożność.

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając szklanką wody.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawka leku Apo-Amlo 5 lub Apo-Amlo 10:
Po przedawkowaniu może wystąpić nadmierne rozszerzenie naczyń obwodowych, co może wywołać silne i długotrwale utrzymujące się niedociśnienie tętnicze.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Leczenie przedawkowania polega na podtrzymywaniu czynności układu sercowo-naczyniowego. Lekarz może podać lek zwiększający ciśnienie tętnicze (o ile nie ma przeciwwskazań) i w razie potrzeby zalecić podanie glukonianu wapnia we wlewie dożylnym. Zastosowanie hemodializy jest nieskuteczne. W niektórych przypadkach wskazane jest płukanie żołądka.

W przypadku pominięcia dawki leku Apo-Amlo 5 lub Apo-Amlo 10:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy postępować zgodnie z przepisanym schematem leczenia.
Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Leku Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że w ocenie lekarza korzyść ze stosowania amlodypiny istotnie przewyższa potencjalne ryzyko.
Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie ustalono czy amlodypina przenika do pokarmu kobiecego. Zaleca się przerwanie karmienia piersią w trakcie stosowania amlodypiny.
30 sztuk
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
C08CA
Nie należy stosować leku Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10 u pacjentów:

* z nadwrażliwością na amlodypinę, inne pochodne dihydropirydyny lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
* z ciężkim niedociśnieniem tętniczym,
* we wstrząsie, w tym wstrząsie kardiogennym,
* z niewydolnością serca po ostrym zawale mięśnia sercowego (w ciągu pierwszych 28 dni),
* ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory serca (np. klinicznie istotnym zwężeniem zastawki aortalnej),
* z niestabilną dławicą piersiową.

Zachować szczególną ostrożność stosując Apo-Amlo 5 i Apo-Amlo 10, jeśli:

* występują zaburzenia czynności lub niewydolność serca. U pacjentów z niewydolnością serca leczenie amlodypiną może spowodować wystąpienie obrzęku płuc.
* występuje niewydolność wątroby, gdyż u pacjentów z niewydolnością wątroby amlodypina wydalana jest wolniej.
* u pacjentów w podeszłym wieku, podczas zwiększania dawki amlodypiny,
* jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów. Przed przyjęciem leku Apo-Amlo 5 lub Apo-Amlo 10 pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Wpływ innych leków na stężenie amlodypiny w osoczu
W badaniach u pacjentów w podeszłym wieku wykazano, że niektóre leki (np. diltiazem - lek przeciwnadciśnieniowy i przeciwarytmiczny) hamują metabolizm amlodypiny, zwiększając jej stężenie w osoczu o około 50% i nasilają jej działanie. Ponieważ leki przeciwgrzybicze ketokonazol i itrakonazol oraz lek przeciwwirusowy rytonawir bardziej niż diltiazem zwiększają stężenie amlodypiny w osoczu, należy zachować ostrożność stosując je jednocześnie z amlodypiną.

Należy zachować ostrożność stosując równocześnie z amlodypiną ryfampicynę (lek przeciwgruźliczy) lub ziele dziurawca. Stosowane jednocześnie z amlodypiną mogą zmniejszać jej stężenie w osoczu.

Wpływ amlodypiny na stężenie innych leków w osoczu
Amlodypina może nasilać działanie innych leków przeciwnadciśnieniowych np. leków blokujących receptory ?-adrenergiczne, inhibitorów konwertazy angiotensyny, leków blokujących receptory ?1-adrenergiczne oraz moczopędnych.

U pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka (np. po przebytym zawale mięśnia sercowego) jednoczesne stosowanie leków blokujących kanały wapniowe i leków blokujących receptory β-adrenergiczne może wywołać niewydolność serca, niedociśnienie tętnicze i (ponowny) zawał mięśnia sercowego.

Nie wykazano oddziaływania amlodypiny z atorwastatyną (zmniejsza stężenie cholesterolu i triglicerydów w osoczu), digoksyną (lek stosowany w niewydolności serca), warfaryną (lek przeciwzakrzepowy) i cyklosporyną (lek zmniejszający odporność organizmu, stosowany po przeszczepieniu narządów).

Stosowanie amlodypiny nie wpływa na wyniki badań laboratoryjnych.
Zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych może być zaburzona u pacjentów, u których występują zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie lub nudności.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©