Reklama
OPIS LEKU
BETADRIN WZF
krople do nosa, roztwór
DIPHEHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM + NAPHAZOLINI NITRAS
Betadrin WZF jest preparatem złożonym zawieraj?cym dwie substancje czynne: przeciwhistaminow? - difenhydraminę i a- adrenomimetyczn? - nafazolinę. W wyniku ich działania usuwane s? objawy nieżytu błony ?luzowej nosa takie jak: katar, uczucie zatkanego nosa, zaczerwienienie, obrzęk z upo?ledzeniem drożno?ci jam obocznych nosa przede wszystkim je?li ich przyczyn? jest alergia.

Difenhydramina działa przeciwhistaminowo krócej i słabiej od prometazyny, wykazuj?c pozostałe działanie prometazyny. Nafazolina działa sympatykomimetycznie, szybko i długotrwale kurczy naczynia krwiono?ne błon ?luzowych, znosz?c m.in. obrzęk błony ?luzowej nosa.
1 ml zawiera:
substancje czynne: difenhydraminy chlorowodorek 1,00 mg, nafazoliny azotan 0,33 mg
substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek 50 %, dwusodowy wersenian, kwas borowy, woda oczyszczona


1 ml kropli do nosa zawiera 1 mg chlorowodorku difenhydraminy i 0,33 mg azotanu nafazoliny.
* Ostre stany zapalne ?luzówki nosa
* Zaostrzenia przewlekłego nieżytu nosa w przebiegu sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa lub przeziębienia.

Preparat działa objawowo i przeznaczony jest do leczenia dora?nego.

Nieżyt błony ?luzowej nosa lub zatok obocznych nosa na tle uczuleniowym, katar sienny.
Pojemnik kropli do nosa przeznaczony jest do stosowania u jednej osoby, aby zapobiec przenoszeniu zakażenia.
Lek należy stosować ostrożnie w przypadku współistniej?cych chorób układu sercowo-naczyniowego, nadczynno?ci tarczycy, cukrzycy, w przero?cie gruczołu krokowego i u osób w wieku podeszłym.
Brak poprawy, nasilenie miejscowych zmian, ból s? wskazaniem do odstawienia leku.
Bardzo rzadko działania ogólne: zaburzenia rytmu serca, bóle i zawroty głowy, senno?ć, nudno?ci, nadmierne pocenie, niepokój, osłabienie, nadci?nienie, hiperglikemia.

Może wyst?pić przej?ciowe pieczenie błony ?luzowej nosa, zwiększenie ci?nienia ?ródgałkowego. Przy długotrwałym lub zbyt częstym podawaniu preparatu mog? wyst?pić układowe działania niepoż?dane nafazoliny (zwłaszcza u niemowl?t i małych dzieci) wskutek wchłonięcia leku z błon ?luzowych (depresja o.u.n., blado?ć powłok skórnych, zaburzenia oddychania i czynno?ci serca, zawroty głowy, zaburzenia żoł?dkowo-jelitowe). Stosowany długotrwale może spowodować wysuszenie i zmiany zanikowe błony ?luzowej nosa oraz
nawrót objawów chorobowych.
Doro?li i dzieci powyżej 6 lat: 1do 3 kropli do przewodu nosowego nie czę?ciej niż co 4-6 godzin.
UWAGA: Bez porozumienia z lekarzem lek nie powinien być stosowany dłużej niż 3 do 5 dni.

Doro?li i dzieci od 7 r.ż. zazwyczaj 1-3 krople do każdego przewodu nosowego nie czę?ciej niż co 6-8 h (maksymalnie przez 3-5 dni).
Lek można stosować w ci?ży jedynie w przypadku , gdy w opinii lekarza korzy?ć dla matki przeważa nad zagrożeniem dla płodu.
Stosowanie leku u karmi?cej piersi? wymaga zachowania ostrożno?ci.
Butelka polietylenowa o poj. 10 ml w kartoniku.

krople do nosa, roztwór: but. 10 ml
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić przed ?wiatłem.
Przed zastosowaniem leku sprawdzić datę ważno?ci podan? na etykiecie.
Nie stosować leku po terminie ważno?ci.
R01AB02
* nadwrażliwo?ć na składniki preparatu lub pochodne imidazolowe
* jaskra z w?skim k?tem przes?czania

Nadwrażliwo?ć na składniki preparatu, jaskra z w?skim k?tem przes?czania, niemowlęta. Nie stosować długotrwale. Nie zaleca się stosowania u dzieci do ukończenia 6 r.ż. ze względu na ryzyko układowych działań niepoż?danych nafazoliny. Ostrożnie stosować w skojarzeniu z inhibitorami MAO.
Nie stosować leku jednocze?nie z inhibitorami MAO i trójpier?cieniowymi lekami antydepresyjnymi.

Z inhibitorami MAO i tripier?cieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi może wyst?pić wzrost ci?nienia krwi.
Znaczne przedawkowanie lub przypadkowe spożycie doustne, szczególnie u dzieci , może spowodować nadmierne uspokojenie z senno?ci?, obniżeniem ciepłoty ciała, zwolnieniem czynno?ci serca oraz wahaniami ci?nienia krwi i zapa?ci?. Nafazolina może powodować spadki ci?nienia o charakterze wstrz?sowym, tachykardię.
Leczenie objawowe ? według wskazań lekarza.
Nie wywiera wpływu na zdolno?ć prowadzenia pojazdów i obsługi urz?dzeń mechanicznych.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©