Reklama
OPIS LEKU
CHINIDINUM SULPHURICUM
drażetki 200 mg.

200 mg, tabletki drażowane
Preparat stosuje się w celu zapobieżenia nieregularnej pracy serca.

Chinidyna jest lekiem przeciwarytmicznym. Działa stabilizująco na błonę komórkową, co prowadzi do zmniejszenia pobudliwości i przewodnictwa w sercu, hamuje automatyzm i spontaniczne powstawanie nieprawidłowych pobudzeń. W większych dawkach chinidyna powoduje zmniejszenie siły skurczu serca i zwolnienie czynności serca.
Chinidinum sulfuricum stosuje się w napadowym migotaniu i trzepotaniu przedsionków.
Chinidinum prolongatum powoduje, że serce bije regularnie, dodatkowe uderzenia serca zanikają, podobnie jak ataki przyspieszonej akcji serca.
substancja czynna - quinidine sulfate.

Jedna tabletka drażowana zawiera jako
substancję czynną: 200 mg siarczanu chinidyny oraz
substancje pomocnicze: laktozę, sacharozę, skrobię ziemniaczaną, skrobi glikolan sodu, talk, magnezu stearynian – wchodzące w skład rdzenia.
Składniki otoczki: sacharoza, karmeloza sodu, powidon K-30, krzemionka koloidalna, polisorbat 80, tytanu dwutlenek, talk.
Chinidiny nie wolno podawać osobom uczulonym na preparat, w schorzeniach serca, które wpływają na rytm serca, w bloku serca II i III stopnia, w zbyt małej ilości płytek krwi. Pacjenci cierpiący na niewydolność serca, niskie ciśnienie krwi, niedobór potasu niewydolność nerek lub wątroby powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji chinidiną.
Tabletki należy popijać dużą ilością wody, co najmniej H szklanki wody, w celu zapobieżenia ich utknięciu w przełyku. Utknięcie tabletki może spowodować uszkodzenie błony śluzowej przełyku ze względu na żrący charakter zawartości tabletki.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli chinidinę stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Preparat nie zgadza się z bardzo wieloma lekami, m.in. glikozydami nasercowymi, lekami przeciw nadkwasocie żołądka, blokerami receptorów beta, fenytoiną, rifampicyną. Zamiar stosowania jakichkolwiek leków podczas kuracji chinidiną należy przedyskutować z lekarzem.


Nie należy stosować leku Chinidinum sulfuricum, jeśli stwierdzono:

* nadwrażliwość na chinidynę;
* w przeszłości trombocytopenię (małopłytkowość) lub całkowity blok serca wywołane przez chinidynę;
* zaburzenia lub zatrzymanie przewodnictwa w sercu (blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego);
* niewydolność węzła zatokowego;
* zespół wydłużonego odcinka QT (zmiana w obrazie EKG);
* zaburzenia równowagi elektrolitowej;
* zaawansowaną niewydolność serca;
* miastenię (nużliwość mięśni);
* ciążę.


* Przerywanie napadu migotania przedsionków powinno odbywać się w warunkach szpitalnych. Chinidyna podobnie jak inne leki przeciwarytmiczne może powodować nasilenie zaburzeń rytmu serca.
* Przed rozpoczęciem stosowania chinidyny, lekarz może zalecić wyrównanie ewentualnej hipokaliemii (zmniejszenie stężenia potasu we krwi) oraz podjąć leczenie niewydolności serca.
* Po zastosowaniu pierwszej dawki leku, pacjent powinien być obserwowany pod kątem wystąpienia reakcji nadwrażliwości.
* U pacjentów z trzepotaniem lub migotaniem przedsionków przed powrotem rytmu zatokowego może nastąpić znaczne przyspieszenie rytmu komór – aby temu zapobiec, lekarz może zalecić lek
* z grupy beta-adrenolityków (np. atenolol) lub antagonistów kanału wapniowego (np. werapamil) lub glikozyd nasercowy.
* Leku nie należy stosować przewlekle.
* Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności układu krążenia (wydłużone przewodzenie przedsionkowo-komorowe, częściowy blok przedsionkowo-komorowy, niewyrównana niewydolność serca, zatrucie glikozydami naparstnicy, zapalenie mięśnia sercowego, ciężkie uszkodzenie mięśnia sercowego, wstrząs kardiogenny, niedociśnienie tętnicze, zwolnienie czynności serca, zaburzenia stężenia potasu).
* Ostrożnie stosować z innymi lekami przeciwarytmicznymi klasy I (np. dizopiramidem) oraz beta-adrenolitykami (np. atenololem).
* Ostrożnie stosować jednocześnie z glikozydami naparstnicy (np. digoksyną), ponieważ może w znaczącym stopniu zwiększyć się stężenie glikozydu w osoczu.
* Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (objawy nadwrażliwości na chinidynę), lek należy natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą to być objawy uszkodzenia wątroby i konieczne może być natychmiastowe leczenie.
* Jeśli u pacjenta pojawią się objawy przedawkowania chinidyny (szumy uszne, niedosłyszenie, zawroty głowy, oszołomienie, nudności, zaburzenia widzenia, zmiany w obrazie EKG), lek należy natychmiast odstawić.
* Chinidyna może spowodować ujawnienie utajonej niewydolności serca.

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Zachowanie szczególnej ostrożności u pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby stężenie chinidyny w surowicy może zwiększać się do nadmiernych wartości.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Stosowanie chinidyny w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Chinidyna przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania jej w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie wiadomo, czy chinidyna wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.
1/100
- Zaburzenia przewodu pokarmowego - biegunka, mdłości, wymioty.
- Poważne zaburzenia rytmu serca.

1/1000
- Reakcje uczuleniowe - gorączka, wysypka.
- Niskie ciśnienie krwi.
- W przedawkowaniu leku mogą pojawić się: szum w uszach, widzenie za mgłą.
- Bóle oraz zawroty głowy.

<1/1000
- Zaburzenia w pracy wątroby oraz zmiany w obrazie krwi.
- Nadwrażliwość na światło.
- Bóle stawów.

W razie pojawienia się zaburzeń w rytmie serca należy skontaktować się z lekarzem.


Jak każdy lek, Chinidinum sulfuricum może powodować działania niepożądane.
Najczęściej występują objawy ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, brak łaknienia; rzadko uszkodzenie wątroby, zapalenie przełyku.

* Układ krążenia: u około 15% pacjentów mogą wystąpić różnego typu zaburzenia rytmu serca (np. częstoskurcz komorowy z nieregularną akcją komór, przedwczesne skurcze komorowe), zmiany w obrazie EKG, blok serca, trzepotanie lub migotanie komór, obniżenie ciśnienia tętniczego, omdlenia.
* Ośrodkowy układ nerwowy: bóle i zawroty głowy, niepokój, pobudzenie; rzadko zaburzenia świadomości, majaczenie, otępienie, ataksja (niezborność ruchów), depresja.
* Wzrok i słuch: szumy uszne, niedosłyszenie, zaburzenia widzenia (rozszerzenie źrenic, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia barw); rzadko podwójne widzenie, ślepota nocna, zapalenie nerwu wzrokowego, zwężenie pola widzenia.
* Skóra: zaczerwienienie skóry ze świądem, nadwrażliwość na światło, pokrzywka, wysypka; rzadko zmiany złuszczające, zaburzenia pigmentacji.
* Nadwrażliwość: obrzęk naczynioruchowy, napady skurczu oskrzeli, niedociśnienie tętnicze; rzadko zatrzymanie oddechu, uszkodzenie wątroby, plamica, zapalenie naczyń.

W pojedynczych przypadkach odnotowywano zapalenie wątroby, trombocytopenię (małopłytkowość) niedokrwistość aplastyczną, pancytopenię, agranulocytozę (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi obwodowej).
Krew: rzadko zaburzenia układu krwiotwórczego, niedokrwistość hemolityczna, hipoprotrombinemia (niedobór protrombiny we krwi), neutropenia.
Inne: rzadko zespół toczniopodobny, gorączka, bóle mięśniowe lub stawowe, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej w surowicy.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Chinidinum sulfuricum mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, także nie wymienionych w tej ulotce należy poinformować o nich lekarza.
Dawkę ustala lekarz. Tabletki nie wolno rozgryzać, lecz należy połykać w całości popijając obficie wodą.


Lek Chinidinum sulfuricum należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Leczenie zaburzeń rytmu serca należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską. Lekarz zaleci podanie na początku jednej tabletki drażowanej w celu wykrycia nadwrażliwości na lek.

Dorośli:
zwykle 200 mg do 400 mg (1 do 2 tabletek drażowanych) co 6 - 8 godz.
Dawka maksymalna (rzadko stosowana) wynosi 1,6 g na dobę przez 1 - 3 dni.

Dzieci:
do 7 lat: 30 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach podzielonych.
od 7 do 18 lat: 0,8 g do 1,5 g na dobę w 5 dawkach podzielonych.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Chinidinum sulfuricum niż zalecana
U osób wrażliwych na chinidynę, już po jednorazowej dawce leku mogą pojawić się: szumy uszne, niedosłyszenie, zawroty głowy, oszołomienie, nudności, zaburzenia widzenia.
Mogą również wystąpić: przyspieszenie rytmu serca, zmiany w obrazie EKG, zaburzenia rytmu komór, niedociśnienie tętnicze, skąpomocz, zaburzenia oddychania, obrzęk płuc, kwasica metaboliczna, drgawki, wymioty, senność, śpiączka.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych lub innych niepokojących objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Jeśli od przedawkowania nie upłynęła godzina, należy rozważyć wykonanie płukania żołądka.
Należy kontrolować czynność układu krążenia, oddechowego, nerek, stężenie elektrolitów, obraz EKG. Stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe.
Zabiegi przyspieszonej eliminacji (wymuszona diureza, hemodializa, hemoperfuzja, plazmafereza) są bezskuteczne.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Chinidinum sulfuricum
Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.
Ryzyko uszkodzenia płodu. Nie wolno podawać leku w trakcie ciąży.
Preparat przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem.
drażetki 200 mg a 20 szt., a 50 szt.

50 tabletek drażowanych
Przechowywać w temperaturze od 15ºC do 25ºC, w suchym miejscu.
Chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Chinidinum sulfuricum po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
C01BA
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które są wydawane bez recepty.

* Podczas jednoczesnego stosowania chinidyny i digoksyny, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki digoksyny oraz kontrolę stężenia digoksyny w osoczu.
* Ryfampicyna, pochodne kwasu barbiturowego, fenytoina nasilają przemiany chinidyny, zmniejszając znacząco jej stężenie w osoczu.
* Chinidyna hamuje przemiany dezypraminy i imipraminy – należy unikać stosowania tych leków jednocześnie.
* Chinidyna hamuje przemiany metoprololu, powodując zwiększenie jego stężenia w osoczu.
* Leki alkalizujące mocz: inhibitory anhydrazy węglanowej (np. acetazolamid), wodorowęglan sodu, tiazydowe leki moczopędne (np. hydrochlorotiazyd), leki zobojętniające (np. wodorotlenek glinu) zwalniają wydalanie chinidyny.
* Chinidyna nasila działanie przeciwzakrzepowe pochodnych kumaryny (np. acenokumarolu), kwasu acetylosalicylowego, leków cholinolitycznych (np. atropiny) oraz zwiotczających
* (np. d-tubokuraryny).
* Pochodne fenotiazyny (np. chlorpromazyna) nasilają działanie chinidyny na serce.
* Cymetydyna, werapamil oraz amiodaron mogą zwiększać stężenie chinidyny w osoczu, co może spowodować zmiany w obrazie EKG i wystąpienie groźnych zaburzeń rytmu serca (częstoskurcz komorowy).
* Chinidyna zwiększa stężenie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. imipraminy), dizopiramidu, flekainidu, prokainamidu, propafenonu oraz zwiększa działanie toksyczne ketokonazolu.
* Jednoczesne stosowanie chinidyny i nifedypiny prowadzi do zwiększenia stężenia nifedypiny i zmniejszenia stężenia chinidyny.
* Sukralfat hamuje wchłanianie chinidyny, nawet jeśli jest przyjmowany 2 godz. po jej podaniu.
Lek zawiera sacharozę i laktozę – jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©