Reklama
OPIS LEKU
COGITON 5 ; 10
5 mg lub 10 mg, tabletki powlekane
DONEPEZIL HYDROCHLORIDUM
Substancję czynną leku stanowi donepezil, którego działanie polega na swoistym i odwracalnym hamowaniu esterazy acetylocholinowej, głównego enzymu biorącego udział w rozkładzie acetylocholiny w zakończeniach nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym. W wyniku terapii donepezilem następuje poprawa zdolności poznawczych, funkcjonowania w społeczeństwie oraz ogólnych zdolności intelektualnych.
Wykaz substancji czynnych: 5 mg chlorowodorku donepezilu, co odpowiada 4,56 mg donepezilu lub 10 mg chlorowodorku donepezilu, co odpowiada 9,12 mg donepezilu.
Wykaz substancji pomocniczych:

* W skład rdzenia tabletki wchodzą: laktoza jednowodna, skrobia modyfikowana, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, stearynian magnezu.
* W skład otoczki wchodzą: hypromeloza, glikol polietylenowy 400, dwutlenek tytanu (E171).Preparat Cogiton 10 zawiera dodatkowo żółty tlenek żelaza (E172) w otoczce tabletki.
jest objawowe leczenie łagodnej i średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.
Leku Cogiton nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorowodorek donepezilu, pochodne piperydyny oraz którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci. Lek jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży.


Leczenie donepezilem można podejmować tylko w przypadkach, gdy możliwa jest ciągła kontrola przyjmowania leku przez pacjenta.
Należy zachować ostrożność oraz poinformować lekarza w przypadkach takich jak:
Planowanie operacji w znieczuleniu ogólnym, występowanie chorób serca, częste stosowanie leków przeciwbólowych, choroba wrzodowa występująca w przeszłości, astma oskrzelowa w wywiadzie, napady drgawkowe oraz zaburzenia wydalania moczu.


Leku Cogiton nie należy stosować u dzieci.
Jak każdy lek, Cogiton możę powodować działania niepożądane.
Wśród objawów niepożądanych najczęściej występowały dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak biegunka, nudności oraz wymioty. Obserwowano również skurcze mięśniowe, zmęczenie oraz bezsenność. Inne działania niepożądane obserwowane po stosowaniu donepezilu to: bóle głowy, bóle, zwiększona podatność na urazy, przeziębienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zawroty głowy.
Rzadko obserwowano: omdlenia, rzadkoskurcz, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy, drgawki.
Zanotowano również przypadki zapalenia wątroby.
Bardzo rzadko obserwowano zaburzenia psychiczne takie jak: omamy, pobudzenie, agresję. Zmiejszenie dawki lub przerwanie stosowania donepezilu spowodowało całkowitą redukcję tych objawów. Do sporadycznych objawów należą: jadłowstręt psychiczny, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego, objawy pozapiramidowe.
Odnotowano zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej w surowicy.
Stosowanie leku wymaga ścisłej kontroli. Cogiton podaje się doustnie, raz na dobę jedną tabletkę, wieczorem. Lek przyjmuje się niezależnie od posiłków.
Dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę. Dawkę należy kontynuować przez co najmniej jeden miesiąc, co pozwala na wystarczającą ocenę kliniczną skuteczności leczenia. Po miesiącu terapii dawkę tę można zwiększyć do 10 mg na dobę.
Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg.
U chorych z niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby nie jest konieczna zmiana dawkowania.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Cogiton jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.W przypadku pominięcia dawki leku Cogiton:
Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania leku Cogiton.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Ciąża
Przed zażyciem jakiegokolwiek leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek Cogiton jest przeciwwskazany w czasie ciąży.

Karmienie piersią
Leku Cogiton nie należy stosować w czasie karmienia piersią.
kartonowe pudełko zawierające 28 lub 56 tabletek w blistrach.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Lek należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej tj. 15°C-25°C.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.
N06DA
Spożywanie pokarmów i płynów nie wpływa na wchłanianie leku Cogiton dlatego można stosować go wraz jedzeniem i piciem


Chlorowodorek donepezilu oraz jego metabolity nie wpływają na metabolizm warfaryny, teofiliny, cymetydyny i digoksyny u ludzi.
Ketokonazol i chinidyna (inhibitory CYP3A4 i 2D6) hamują metabolizm donepezilu. Również inne inhibitory CYP3A4 (np. itrakonazol i erytromycyna) i inhibitory CYP2D8 (np. fluoksetyna) mogą hamować metabolizm donepezilu. Ketokonazol może powodować zwiększenie stężenia donepezilu o 30%.
Jednoczesne stosowanie donepezilu z rifampicyną, fenytoiną, karbamazepiną oraz alkoholem powinno być bardzo ostrożne ze względu na indukcję enzymów mikrosomalnych wątroby oraz zmniejszenie stężenia donepezilu w surowicy.
Donepezil wykazuje interakcje z lekami cholinolitycznymi. Jednoczesne podawanie z sukcynylocholiną, lekami hamującymi lub pobudzającymi przewodzenie cholinergiczne oraz beta-adrenolitykami może powodować synergizm działania leków.
Zawsze należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Stosowanie inhibitorów cholinesterazy w nadmiernych dawkach może wywołać przełom cholinergiczny, objawiający się nudnościami, wymiotami, ślinotokiem, nadmiernym poceniem się, bradykardią (rzadkoskurczem), spadkiem ciśnienia krwi, zaburzeniami oddychania, zapaścią oraz drgawkami.
Zwiększające się osłabienie mięśniowe może spowodować zagrożenie życia o ile obejmuje mięśnie układu oddechowego.
W przypadku przedawkowania należy podawać leki przeciwcholinergiczne (np. atropina) oraz zastosować działanie reanimacyjne. Wstępne dawki siarczanu atropiny wynoszą 1,0 do 2,0 mg dożylnie. Następne dawki atropiny należy podawać w zależności od stanu pacjenta.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Donepezil może wywołać uczucie zmęczenia i zawroty głowy, a także powodować skurcze mięśni szczególnie na początku leczenia i po zwiększeniu dawki.
Lekarz prowadzący powinien systematycznie oceniać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn przez pacjentów z chorobą Alzheimera leczonych donepezilem.
Należy pamięta, że zaburzenie sprawności psychofizycznej może być spowodowane przez chorobę Alzheimera.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©