Reklama
OPIS LEKU
DIGOXIN
iniekcje 0,25 mg/ml; krople
1 mg/ml; tabletki 0,25 mg.

Tabletki 0,25 mg lub roztwór do wstrzykiwań 250 μg/ml
Niedwydolność serca, zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków serca.
Digoxin jest substancją otrzymywaną z liści naparstnicy wełnistej (digitalis lanata). Lek zwiększa siłę skurczu serca oraz zmniejsza liczbę uderzeń serca na minutę. Dzięki temu praca serca jest bardziej wyda...


Glikozyd nasercowy wyizolowany z naparstnicy wełnistej. Wywiera działanie bezpośrednio na mięsień sercowy, wzmaga siłę skurczu, zwiększa pojemność wyrzutową i minutową, przedłuża okres refrakcji oraz zwalnia przyspieszoną czynność serca. Lek jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego, wydala się przez nerki w postaci niezmienionej. Działanie leku ujawnia się w 1 do 2 godzin po podaniu doustnym, a maksymalny efekt występuje po 6 - 8 godzinach.
substancja czynna - digoxin.

1 tabletka zawiera 0,25 mg digoksyny, laktozę, skrobię ziemniaczaną, poliwinylopirolidon, talk, stearynian magnezowy.
* migotanie przedsionków z szybką czynnością komór, w przebiegu niewydolności mięśnia sercowego.
* zaawansowana niewydolność mięśnia sercowego w skojarzeniu z innymi lekami
Pacjenci cierpiący na niewydolność nerek, obniżone stężenie potasu we krwi, zbyt wysokie stężenie wapnia, niedoczynność tarczycy oraz schorzenia serca powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji Digoxiną.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Digoxin wchodzi w interakcje z następującymi lekami: cyklosporiny, chinina diltiazem, diuretyki erytromycyna, fenytoina, hormony tarczycy, indometacyna, wapń, potas, kaptopril, kolestyramina, nifedipina, spironolakton, sulfasalazin, tiazydy, trimetoprim, verapamil. Należy poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków łącznie z Digoxiną.


Pacjent powinien poinformować lekarza o współistniejących chorobach, np. o ostrym uszkodzeniu mięśnia sercowego, przewlekłym zespole serca płucnego, przebytym niedawno zawale serca, migotaniu przedsionków oraz niedoczynności tarczycy. U osób w wieku podeszłym, o niskiej masie ciała lub z upośledzoną czynnością nerek, konieczna jest modyfikacja dawek. Pacjenci przyjmujący antybiotyki ( np. makrolidy ) również powinni poinformować o tym lekarza, gdyż może nastąpić zwiększenie dostępności biologicznej digoksyny. W rzadkich przypadkach w trakcie stosowania digoksyny może dojść do zaburzeń równowagi elektrolitowej np. w przebiegu biegunki, co może doprowadzić do nasilenia działania glikozydów nasercowych.
Nie wolno dożylnie wstrzykiwać soli wapnia chorym przyjmującym digoksynę.
Objawy niepożądane występują głównie z powodu przedawkowania leku. W razie wystąpienia uciążliwych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

1/100
- Ból głowy, zaburzenia rytmu serca, brak apetytu.
- Zmęczenie.
- Mdłości, wymioty, biegunka.

1/1000
- Dezorientacja.
- Widzenie przez mgłę.
- Widzenie zabarwione na żółto lub zielono.

Nawet po zaprzestaniu zażywania leku objawy te mogą utrzymywać się przez jakiś czas, ponieważ preparat zostaje wydalany z organizmu w bardzo wolnym tempie.


Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić: zaburzenia rytmu serca (blok przedsionkowo - komorowy, skurcze dodatkowe komorowe, częstoskurcz komorowy, trzepotanie i migotanie komór), bradykardia.
Mogą pojawić się: nudności, bóle brzucha, wymioty, brak łaknienia, ból głowy i zawroty głowy, omdlenia, osłabienie, bezsenność, zaburzenia widzenia (widzenie na żółto lub niewyraźne widzenie), zaburzenia psychiczne, depresja, drgawki. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić alergiczne reakcje skórne.
Wymienione wyżej objawy mogą świadczyć o przedawkowaniu.
U dzieci działania niepożądane ze strony układu pokarmowego występują rzadziej niż u dorosłych, najczęściej są to zaburzenia rytmu i zaburzenia ze strony układu nerwowego.
W przypadku wystąpienia innych objawów niekorzystnego działania preparatu należy zasięgnąć porady lekarza.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować leku po terminie ważności.
Wydaje się z przepisu lekarza.
Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj na początku leczenia zwykle w ciągu 2 dni stosuje się wyższą dawkę, aby osiągnąć pożądane stężenie leku we krwi, następnie stosuje się dawkę podtrzymującą. Zazwyczaj dawka podtrzymująca wynosi 0,13-0,5 mg dziennie jednorazowo. W razie niewydolności nerek lek wydala się z organizmu wolniej i dlatego dawka powinna być mniejsza. Trzeba stosować się ściśle do zaleceń lekarza, gdyż nawet bardzo niewielkie przekroczenie przepisanej dawki może spowodować poważne działania uboczne.
Lekarstwo należy zażywać w równych odstępach czasu - zawsze o jednej porze. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.


Indywidualnie pod ciągłą kontrolą. Dawki digoksyny dostosowuje lekarz zależnie od masy ciała, klirensu kreatyniny oraz stanu chorego.
Tabletki należy popijać niewielką ilością obojętnego płynu.

Dorośli:
Pierwsza dawka 0,5 do 0,75 mg, następnie co 6 - 8 godz. 0,125 do 0,375 mg do uzyskania klinicznych objawów poprawy. Łączna dawka nasycająca dla chorego o masie ciała 70 kg zwykle: 0,75 do 1,25 mg.
Dawka podtrzymująca: zwykle 0,25 do 0,5 mg / na dobę

Dzieci:

* Dzieci: 2 -5 lat: dawka nasycająca (łączna) 30 do 40 µg/kg dawka podtrzymująca: 25% - 35% dawki nasycającej
* Dzieci 5 -10 lat: dawka nasycająca (łączna): 20 do 35 µg/kg dawka podtrzymująca: 25 - 35% dawki nasycającej
* Dzieci ponad 10 lat: dawka nasycająca (łączna): 10 do15 µg/kg dawka podtrzymująca: 25 - 35% dawki nasycającej
Nie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód.
Digoxin przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Należy jednak przedyskutować z lekarzem ewentualne zażywanie leku w okresie karmienia.


Stosowanie digoksyny u kobiet ciężarnych jest dopuszczalne tylko w przypadkach, jeśli w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Digoksyna jest wydzielana z mlekiem kobiecym. Ilość glikozydu wchłoniętego przez karmione dziecko jest niewielka, jednak stosowanie leku u kobiet karmiących wymaga ostrożności. Decyzję o ewentualnym stosowaniu preparatu w tym okresie podejmuje lekarz.
iniekcje 0,25 mg/ml a 5 ampułek po 2 ml; krople 1 mg/ml a 15 ml; tabletki 0,25 mg a 30 szt, a 50 szt. (Richter) ; iniekcje 0,25 mg/ml a 5 ampułek po 2 ml; tabletki 0,25 mg a 30 szt. (Polfa).
Preparat do iniekcji oraz krople należy przechowywać w miejscu zaciemnionym.


Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od światła, przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.
C01A
* Nadwrażliwość na lek
* Niewydolność automatyzmu węzła zatokowego. Blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia.
* Częstoskurcz komorowy i migotanie komór serca
* Hipokaliemia i hiperkalcemia
* Przewidywana w ciągu najbliższych 1 - 2 dni kardiowersja elektryczna
* Kardiomiopatia przerostowa
Jednoczesne stosowanie dożylnych preparatów wapnia lub leków obniżających stężenie potasu w surowicy (hydrochlorotiazyd, furosemid, kortykosteroidy) może być przyczyną zaburzeń rytmu serca.
Beta - adrenolityki, antagoniści wapnia podane jednocześnie z digoksyną mogą doprowadzić do zahamowania czynności serca. Adrenalina, orciprenalina, salbutamol i inne aminy sympatykomimetyczne pobudzają węzeł zatokowy i u chorych leczonych digoksyną mogą zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca. Nie należy jednocześnie z digoksyną przyjmować preparatów wpływających na gospodarkę wapniową, jak hormony przytarczyc, jego syntetyczne analogi, lub duże dawki witaminy D. Amiodaron, chinidyna, propafenon, werapamil, indometacyna i itrakonazol podwyższają stężenie digoksyny we krwi.
Leki hamujące perystaltykę mogą nasilać wchłanianie digoksyny.
Leki neutralizujące, kaolin, neomycyna, kolestyramina mogą hamować wchłanianie digoksyny.
U osób przyjmujących digoksynę mogą wystąpić zmiany w zapisie EKG.
W przypadku wystąpienia objawów zamieszczonych w p. Działania niepożądane, które mogą świadczyć o przedawkowaniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Preparat nie wywiera wpływu na wyżej wymienione czynności.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©