Reklama
OPIS LEKU
FLUCOFAST
kapsułki 50 lub 150 mg
Lek przeciwgrzybiczy należący do dwutriazoli. W badaniach na zwierzętach wykazano działanie przeciwgrzybicze na: Candida spp. (z wyjątkiem C. cruzei i kilku szczepów C. glabrata), Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Microsporum, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus. Hamuje aktywność enzymów cytochromu P-450 koniecznych do syntezy ergosterolu, podstawowego składnika błony komórkowej, co prowadzi do obumierania komórek grzybów.
Kandydoza jamy ustnej i gardła. Kandydoza błony śluzowej pochwy. Kandydoza innych błon śluzowych. Grzybica skóry (również kandydoza) oraz łupież pstry. Grzybica stóp. Kandydoza układowa. Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Profilaktyka zakażeń grzybiczych u pacjentów z upośledzoną odpornością (z neutropenią) będącą wynikiem chemioterapii, radioterapii lub przygotowania do zabiegu przeszczepu szpiku.
U pacjentów z niewydolnością nerek należy modyfikować dawkę w zależności od klirensu kreatyniny (patrz również Dawkowanie). Leczenie flukonazolem może być przyczyną zaburzeń czynności wątroby, dlatego też należy bardzo ostrożnie stosować preparat u osób z niewydolnością wątroby. U pacjentów, u których wystąpią lub nasilą się objawy niewydolności wątroby należy rozważyć zasadność dalszego leczenia flukonazolem. U pacjentów z zakażeniem HIV częściej występują ciężkie, skórne działania niepożądane (np. toksyczna nekroliza naskórka). W przypadku wystąpienia wysypki u pacjentów, u których leczone są zmiany powierzchniowe, lek należy odstawić. Jeśli wysypka wystąpi u pacjentów, u których leczone są zakażenia układowe lek należy odstawić gdy wysypka się nagle nasili lub wystąpi rumień wielopostaciowy.
Nudności, wymioty, wysypki skórne, bóle brzucha, biegunki, bóle głowy. Rzadko obserwowano: drgawki, zespół Stevensa-Johnsona, złuszczającą martwicę naskórka, łysienie, trombocytopenię, leukopenię, hipercholesterolemię, hipertrójglicerydemię, hipokaliemię. Opisywano rzadkie przypadki zwiększenia stężeń enzymów wątrobowych w surowicy krwi, zapalenia wątroby, zastoju żółci i niewydolności wątroby. Objawy te obserwowano głównie u pacjentów ze współistniejącymi ciężkimi chorobami (choroba nowotworowa, AIDS) lub leczonych jednocześnie wieloma lekami. Bardzo rzadko obserwowano podobne reakcje u osób bez innych czynników ryzyka. Zmiany te ustępowały po przerwaniu leczenia. Tak jak w przypadku innych substancji azolowych obserwowano występowanie anafilaksji.
Stosować doustnie.

Dorośli i młodzież powyżej 16 r. życia:

* Kandydoza jamy ustnej i gardła 50 mg na dobę przez 7 do 14 dni.
* Kandydoza błony śluzowej pochwy 150 mg jednorazowo.
* Kandydoza innych błon śluzowych 50 mg na dobę przez 14 do 30 dni.
* Grzybica skóry (również kandydoza) oraz łupież pstry 50 mg na dobę przez 2 do 4 tygodni.
* Grzybica stóp 50 mg na dobę przez 6 tygodni.
* Kandydoza układowa 400 mg w 1 dobie leczenia, a następnie 200 mg na dobę tak długo jak jest to konieczne.
* Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo –rdzeniowych 400 mg w 1 dobie leczenia, a następnie 200 mg - 400 mg na dobę zazwyczaj przez 6 do 8 tygodni.


Profilaktyka zakażeń grzybiczych u pacjentów z upośledzoną odpornością (z neutropenią)
będącą wynikiem chemioterapii, radioterapii lub przygotowania do zabiegu przeszczepu szpiku 50 mg-400 mg na dobę przez 7 dni przed spodziewaną neutropenią do 7 dni po powrocie liczby granulocytów obojętnochłonnych powyżej 1 000 komórek/ml.

Jeśli istnieje konieczność stosowania u dzieci to przeciętna dawka początkowa wynosi od 3 do 6 mg/kg masy ciała na dobę, a następnie 3 mg/kg masy ciała na dobę, zaleca się wówczas stosowanie leku w zawiesinie. Kapsułki można stosować, gdy wielkość dawki zawartej w 1 kapsułce odpowiada dawce na masę ciała dziecka.

U pacjentów z klirensem kreatyniny 11-50 ml/min należy zmniejszyć dawkę o połowę.
U chorych dializowanych podaje się zalecaną dawkę po każdej dializie.
Zaburzenia czynności wątroby o ile ryzyko związane z występowaniem grzybicy nie jest większe niż ryzyko podania preparatu.
Jeśli nie istnieją bezwzględne wskazania leku nie należy stosować u dzieci poniżej 16 r. życia.
Jednoczesne stosowanie z cizapridem lub z terfenadyną (patrz również Interakcje).
Flucofast 50 mg, 7 kapsułek Flucofast 50 mg, 14 kapsułek Flucofast 150 mg, 1 kapsułka
J02AC
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub pochodne triazolowe.
* Flukonazol hamuje metabolizm i nasila działanie ośrodkowe benzodiazepin. Należy obserwować pacjentów przyjmujących jednocześnie doustne leki przeciwzakrzepowe ponieważ może wystąpić wydłużenie czasu protrombinowego. Flukonazol hamuje metabolizm i nasila działanie doustnych leków hipoglikemizujących pochodnych sulfonylomocznika.
* Zwiększa w znaczącym stopniu stężenie w surowicy: fenytoiny, cyklosporyny i teofiliny. Jednoczesne przyjmowanie ryfampicyny może spowodować konieczność zwiększenia dawek flukonazolu.
* Leki moczopędne mogą znacznie wydłużyć okres półtrwania flukonazolu.
* Zaleca się zachowanie dużej ostrożności podczas jednoczesnego leczenia astemizolem, ryfabutyną, zydowudyną i takrolimusem.
* Podczas jednoczesnego podawania flukonazolu z cyzapridem lub terfenadyną występowały ciężkie zaburzenia rytmu serca (torsades de pointes), dlatego leków tych nie należy stosować w tym samym czasie.
W przypadku przedawkowania należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
Leczenie objawowe. Może być wymagana hemodializa - jedna sesja zmniejsza stężenie preparatu w surowicy o 50%.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©