Reklama
OPIS LEKU
FLUMYCON
syrop 5 mg/ml lub kapsułki 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg
Pochodna triazolowa. Lek przeciwgrzybiczy, silny i selektywny inhibitor enzymów niezbędnych do syntezy ergosterolu (podstawowego składnika błony komórkowej), wysoce specyficzny w stosunku do enzymów zależnych od cytochromu P-450 grzyba. Aktywny wobec: Blastomyces dermatitidis, Candida albicans, Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum, Paracocidioides brasiliensis, Microsporum canis. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, ma długi T0,5 (ok. 30 h), max. stężenie osiąga po 0,5-1,5 h, w 11-12% wiąże się z białkami, łatwo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego, przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących. Wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej.
1 kaps. zawiera 50 mg, 100 mg, 150 mg lub 200 mg flukonazolu.
1 ml syropu zawiera 5 mg flukonazolu.
* Kandydoza pochwy,
* kandydoza błon śluzowych (jamy ustnej, gardła, przełyku),
* drożdżyce skóry,
* kandydozy układowe, w tym kandydemia (obecność drożdżaków we krwi krążącej), kandydoza rozsiana i inne postacie inwazyjnych zakażeń grzybiczych: zakażenia otrzewnej, wsierdzia, dróg oddechowych i moczowych.
* Zakażenie kryptokokowe: kryptokokoza opon mózgowo-rdzeniowych i innych narządów (płuc, skóry).
* Zapobieganie zakażeniom grzybiczym u pacjentów z obniżoną odpornością.
* Lek można stosować u pacjentów z prawidłową lub ze zmniejszoną odpornością (u pacjentów z AIDS, z nowotworami, po przeszczepach organów, po cytotoksycznej chemioterapii, radioterapii, transplantacji szpiku).
Ostrożnie u pacjentów z ciężkimi chorobami (obserwuje się nieprawidłowe parametry czynności układu krwiotwórczego, wątroby i nerek oraz zmiany skórne: zespół Stevens-Johnsona czy martwica toksyczno-rozpływna naskórka), u pacjentów z inwazyjnym zakażeniem układowym może wystąpić wysypka, pęcherze czy rumień wielopostaciowy oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może dojść do jej poważnego uszkodzenia. Podczas stosowania leków azolowych odnotowano przypadki reakcji anafilaktycznych.
Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy: bóle i zawroty głowy, drgawki, zaburzenia snu.
Objawy dermatologiczne: łysienie, złuszczające choroby skóry z zespołem Stevens-Johnsona i martwicą toksyczno-rozpływną naskórka włącznie.
Skóra: wysypka.
Przewód pokarmowy: ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności, niestrawność, wymioty.
Układ krwiotwórczy i limfatyczny: leukopenia z neutropenią i agranulocytozą, trombocytopenia.
Wątroba, drogi żółciowe: niewydolność i zapalenie wątroby, martwica komórek, żółtaczka.
Zmiany parametrów biochemicznych: zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej, aminotransferaz wątrobowych, zwiększone stężenie bilirubiny.
Zaburzenia metaboliczne: hipercholesterolemia, hipertrójglicerydemia, hipokaliemia.
Dorośli:
drożdżyca pochwy: jednorazowo 150 mg, w razie potrzeby powtórzyć dawkę po 3 i 14 dniach.
Drożdżyca błony śluzowej jamy ustnej, nosa, gardła: 200 mg w 1 dniu, następnie 100 mg/dobę przez 14-21 dni (w ostrych lub nawracających przypadkach 200 mg/dobę).
Drożdżyca przełyku: 200 mg w 1 dniu, następnie 100 mg/dobę przez 14-21 dni.
Drożdżyca dróg moczowych, drożdżyca otrzewnej: 200 mg/dobę przez 14-21 dni.
Drożdżyca układowa: 1 dnia jednorazowo 400 mg, następnie 200 mg/dobę przez co najmniej 10 dni, max. 90 dni (można zwiększyć do 400 mg/dobę).
Grzybica skóry: 150 mg, raz na 7 dni (w ciągu kolejnych dwóch tyg., w razie potrzeby: 150 mg w 3 względnie 4 tyg. leczenia); można też stosować 50 mg/dobę przez 7-28 dni.
Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: 400 mg 1 dnia, kolejne dni: 200-400 mg/dobę przez 6-8 tyg.
Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u pacjentów z AIDS: 200 mg/dobę; czas podawania nie jest ograniczony.
Zapobieganie drożdżycom i kryptokokozom u pacjentów z obniżoną odpornością, po ocenie ryzyka neutropenii: 50-400 mg/dobę (dawka 400 mg w przypadku dużego ryzyka zakażenia układowego, np. u pacjentów, u których można spodziewać się ciężkiej neutropenii w następstwie leczenia cytotoksycznego, jak również podczas transplantacji szpiku).
Profilaktycznie u pacjentów z AIDS: 200 mg/dobę - leczenie ciągłe.

Dzieci >1 rż.:
zazwyczaj stosuje się następujący schemat dawkowania: przy wskazaniach wymagających u dorosłych dawki 100 mg, dzieciom podaje się 3 mg/kg mc., 200 mg - 6 mg/kg mc., 400 mg - 12 mg/kg mc. (uwaga: u niektórych dzieci klirens flukonazolu może być podobny jak u dorosłych). Bezwzględnie nie wolno przekraczać dawki 400 mg/dobę. Kandydoza jamy ustnej: zaleca się dawkę 6 mg/kg mc. 1 dnia, następnie 3 mg/kg mc./dobę, leczenie należy kontynuować przez 2 tyg.
Kandydoza przełyku: zaleca się dawkę 6 mg/kg mc. 1 dnia, następnie 3 mg/kg mc./dobę, można zwiększyć do 12 mg/kg mc., leczenie należy kontynuować 2-3 tyg.
Kandydozy układowe: w leczeniu kandydemii i kandydoz rozsianych dawki dobowe 6-12 mg/kg mc./dobę.
Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych: w leczeniu ostrego kryptokokowego zapalenia opon zaleca się dawkę 12 mg/kg mc. 1 dnia, następnie 6 mg/kg mc./dobę, można zwiększyć do 12 mg/kg mc./dobę, leczenie należy kontynuować 10-12 tyg.
Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon u dzieci z AIDS: zalecana dawka 6 mg/kg mc./dobę.

U pacjentów z niewydolnością nerek
dawkowanie ustala się w zależności od klirensu kreatyniny: 1 i 2 dnia leczenia podaje się dawki zalecane dla określonego zakażenia grzybiczego, następnie zmniejsza się dawki lub wydłuża przerwy w podawaniu kolejnej dawki dobowej; gdy klirens kreatyniny >50 ml/min podaje się pełną dawkę raz na dobę; gdy klirens kreatyniny wynosi 11-50 ml/min podaje się połowę należnej dawki dobowej lub pełną dawkę dobową co 48 h. U pacjentów hemodializowanych podaje się 1 należną dawkę dobową po każdej dializie. Dializowani otrzewnowo otrzymują po każdej dializie dodatkowo 50% zwykłej dawki. U pacjentów w podeszłym wieku (>65 lat) jeżeli nie dołącza się zaburzenie czynności nerek, można stosować dawkowanie zwykłe, ewentualnie zmniejszyć należną dawkę o 1/3.
Nie należy stosować w ciąży i laktacji.
syrop - butelka 150 ml kapsułki 50 mg - 14 sztuk kapsułki 100 mg - 7 sztuk kapsułki 100 mg - 28 sztuk kapsułki 150 mg - 1 sztuk kapsułki 200 mg - 7 sztuk
* Nadwrażliwość na flukonazol, inne pochodne triazolowe, lub składniki preparatu.
* Nie zaleca się stosować u dzieci <1 rż.
Nie należy stosować flukonazolu, podobnie jak innych leków przeciwgrzybiczych (itrakonazol, ketokonazol) jednocześnie z terfenadyną lub cyzaprydem, ponieważ mogą wystąpić ciężkie zaburzenia rytmu serca. Ryfampicyna skraca o 20% (6-7 h) T0,5 flukonazolu w surowicy. Hydrochlorotiazyd zwiększa stężenie flukonazolu w osoczu o 40%. Flukonazol nasila i wydłuża działanie leków przeciwzakrzepowych (warfaryny, pochonych kumaryny), co ujawnia się wydłużeniem czasu protrombinowego. Flukonazol zwiększa stężenie midazolamu (benzodiazepina o krótkim czasie działania) i nasila jego wpływ na czynności psychomotoryczne, może zwiększać stężenie fenytoiny i cyklosporyny oraz nasilać jej działanie nefrotoksyczne, może zwiększać stężenie ryfabutyny i leku takrolimus oraz może zmniejszać średni klirens teofiliny. Flukonazol może także wpływać na właściwości farmakokinetyczne innych leków, np. astemizolu (zwiększenie stężenia), których mechanizm działania wiąże się z cytochromem P-450 lub izoenzymami 2D6, P4, 2C9 tego cytochromu. Przy jednoczesnym stosowaniu flukonazolu i pochodnych sulfonylomocznika (chlorpropamid, glibenklamid, glipizyd, tolbutamid) u pacjentów z cukrzycą, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia epizodów hipoglikemii.
Objawy: nudności, wymioty, wzdęcia, bóle i zawroty głowy. W testach biochemicznych: zwiększenie aktywności aminotransferaz, zwiększenie stężenia kreatyniny i kwasu moczowego. Leczenie objawowe.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©