Reklama
OPIS LEKU
MEDIGOX
tabletki 0,1 mg
Metildigoksyna jest półsyntetycznym glikozydem naparstnicy. Jej właściwości i działanie są bardzo podobne do digoksyny, jednak cechuje się lepszym wchłanianiem z przewodu pokarmowego. Lek zwiększa siłę skurczu serca i czas jego trwania, zwalnia czynność serca, zmniejsza szybkość przewodzenia impulsów. W niewydolności serca poprawia opróżnianie komór zwiększa objętość wyrzutową serca i zwiększa przepływ krwi przez nerki, co przyczynia się do ustępowania obrzęków. Podczas stosowania leku obserwuje się charakterystyczne zmiany krzywej EKG.
substancja czynna: metildigoksyna - 0,1 mg
substancje pomocnicze: sacharoza, skrobia kukurydziana, poliwinylopirolidon 25, stearynian magnezu, laktoza.
* zastoinowa niewydolność serca
* nadkomorowe zaburzenia rytmu
Stosowanie leku wymaga ścisłej współpracy z lekarzem prowadzącym i przestrzegania zalecanych dawek. Medigox jest lekiem silnie działającym, przy czym różnice między dawkami leczniczymi a toksycznymi są niewielkie. Należy natychmiast zawiadomić lekarza, jeżeli pojawią się objawy mogące świadczyć o przedawkowaniu, wymienione w punkcie Działania niepożądane.
Należy poinformować lekarza o następujących stanach: zapalenie mięśnia sercowego, niedoczynność tarczycy, niewydolność nerek, marskość wątroby, niedobory potasu lub magnezu, wysokie stężenie wapnia we krwi, ponieważ mogą się one przyczynić do wystąpienia objawów zatrucia.
Niedobór wapnia, nadczynność tarczycy, gorączka, zakażenia, skrobiawica serca mogą powodować osłabienie działania leku.
Nie należy podawać dożylnie soli wapnia pacjentom przyjmującym metilodigoksynę.
Występowanie działań niepożądanych wiąże się z wielkością dawki metildigoksyny, równoczesnym występowaniem innych chorób oraz stosowaniem innych leków. Świadczy najczęściej o przedawkowaniu, dlatego wszelkie wymienione niżej objawy należy zgłaszać lekarzowi.
Wczesnymi objawami przedawkowania leku mogą być: utrata apetytu, nudności, wymioty, rzadziej - biegunka, bóle brzucha, zaburzenia rytmu serca, nadmierne zwolnienie pulsu. Mogą wystąpić również: zaburzenia widzenia (widzenie w kolorze żółtym lub niewyraźne widzenie), bezsenność, bóle lub zawroty głowy, osłabienie, pogorszenie nastroju lub pobudzenie psychiczne.
O wszelkich innych działaniach niepożądanych, występujących podczas leczenia preparatem należy powiadomić lekarza.
Lek należy stosować ściśle według wskazań lekarza.
Dawkowanie jest dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta
DOROŚLI:
Szybkie nasycanie 0,2 mg (2 tabletki) 3 razy dziennie przez 1 do 5 dni
(zwykle 2 do 3 dni).
Ze względu na ryzyko działań niepożądanych zaleca się powolne nasycanie
0,1 do 0,2 mg (1 lub 2 tabletki) 1 lub 2 razy dziennie.
Leczenie podtrzymujące: 0,05 do 0,3 mg (1/2 do 3 tabletek) na dobę.

U osób w wieku podeszłym i u pacjentów z niewydolnością wątroby należy stosować mniejsze dawki.
W niewydolności nerek podaje się dawki zmodyfikowane.
Jeżeli klirens kreatyniny wynosi:

* powyżej 50 ml/min - 100 % dawki dobowej
* 10-50 ml/min - 25-75% dawki dobowej
* poniżej 10 ml/min - 10-25% dawki dobowej

DZIECI:
Do 2 r.ż. zalecana dawka nasycająca 0,013 mg/ kg mc. na dobę; powyżej 2 r.ż.
0,01 mg/ kg mc. na dobę w 2- 4 dawkach podzielonych
Dawki podtrzymujące dobiera się indywidualnie, zwykle 0,01 mg/ kg mc. na dobę.
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Digoksyna (aktywny metabolit metildigoksyny) jest wydzielana z mlekiem kobiecym. Stosowanie preparatu u kobiet karmiących piersią wymaga zachowania ostrożności i pilnej obserwacji karmionego dziecka.
30 tabletek
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej tj. od 15°C do 25°C, chronić od światła.
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować leku po terminie ważności.
C01AA
* nadwrażliwość na lek
* zespół WPW
* zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego
* blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia
* kardiomiopatia przerostowa
* częstoskurcz komorowy, migotanie komór
* hipokaliemia, hiperkalcemia
* przewidywana w ciągu najbliższych 1 -2 dni kardiowersja elektryczna
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu innych leków poza preparatem Medigox, gdyż mogą one modyfikować jego działanie.
Przy jednoczesnym przyjmowaniu: alprazolamu, amiodaronu, chinidyny, chininy, indometacyny, itrakonazolu, propafenonu, werapamilu, leków moczopędnych zwiększających wydalanie potasu, amfoterycyny B, soli litu, kortykosteroidów lub witaminy D należy zachować ostrożność lub zmniejszyć dawkę metildigoksyny.
U niektórych osób tetracykliny lub erytromycyna i klaritromycyna mogą nasilić działanie preparatu.
Zapotrzebowanie na metildigoksynę mogą zwiększać: meklopramid, cisaprid, leki zobojętniające kwas solny, kaolin, kolestyramina, kolstipol, neomycyna, węgiel aktywowany, hormony tarczycy, rifabutyna.
Podczas stosowania leku mogą wystąpić fałszywe dodatnie wyniki próby wysiłkowej.
Przy jednorazowym spożyciu dużej ilości leku może dojść do groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca, zaburzeń stężenia potasu w osoczu, w krańcowych przypadkach do zatrzymania krążenia. Należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe.
Jeżeli od spożycia leku nie upłynęła jedna godzina można wywołać wymioty lub wykonać płukanie żołądka.
Leczenie w warunkach szpitalnych z monitorowaniem czynności serca.
Preparat nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©