Reklama
OPIS LEKU
NORMODIPINE
tabletki 5 lub 10 mg
Aktywna substancja preparatu, amlodypina, jest antagonistą wapnia z grupy dihydropirydyny. Hamuje napływ jonów wapnia poprzez błonę komórkową do mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych oraz komórek mięśnia serca poprzez blokadę tak zwanych „wolnych kanałów wapniowych błony komórkowej”. W związku z tym napięcie mięśni gładkich ścian naczyń tętniczych zmniejsza się, co zmniejsza całkowity opór przepływowy krwi, co z kolei przyczynia się do zmniejszenia ciśnienia tętniczego.

Lek działa przeciwdławicowo przede wszystkim poprzez rozszerzanie obwodowych naczyń tętniczych oraz zmniejszanie obciążenia następczego serca. Zużycie energii oraz zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen zmniejszają się, ponieważ lek nie powoduje odruchowej tachykardii. Prawdopodobnie rozszerza naczynia wieńcowe (tętnice i tętniczki), zarówno w okolicach nie zmienionych chorobowo, jak i niedokrwionych. Rozszerzenie naczyń wieńcowych zwiększa zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen.

Po podaniu doustnym amlodypina wchłania się powoli i niemal całkowicie z przewodu pokarmowego. Pokarm nie wpływa na wchłanianie amlodypiny. Lek osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 6-12 godzinach od przyjęcia.

Biodostępność wynosi 64-80%. Amlodypina w 95-98% wiąże się z białkami osocza.
W wątrobie jest metabolizowana przede wszystkim do nieaktywnych metabolitów, 10% leku w postaci niezmienionej oraz 60% nieaktywnych metabolitów jest wydalanych w moczu. Eliminacja leku jest dwufazowa, okres półtrwania wynosi około 35-50 godzin. Stacjonarne stężenie lecznicze w osoczu występuje po 7-8 dniach przyjmowania zalecanych dawek leczniczych. Całkowita objętość dystrybucji jest bardzo duża. Wydalanie leku jest powolne i długotrwałe.

Preparat Normodipine należy przyjmować raz na dobę. Amlodypina zwiększa tolerancję na wysiłek fizyczny i zmniejsza częstość występowania bólów dławicowych. Amlodypina nie wpływa na metabolizm węglowodanów, nie zmienia stężenia lipidów w surowicy krwi, może być stosowana u pacjentów chorych na cukrzycę lub hiperlipidemię.
Nadciśnienie tętnicze.
W monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak: leki beta adrenolityczne,
inhibitory konwertazy angiotensyny lub leki moczopędne.
Stabilna dławica piersiowa i naczynioskurczowa dławica piersiowa
(Angina Prinzmetala).
W monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwdławicowymi,
także u pacjentów, u których leczenie azotanami i lekami beta adrenolitycznymi jest
nieskuteczne.

Preparat Normodipine jest przeznaczony do leczenia pacjentów dorosłych.
Amlodypina stosowana w dawkach do 10 mg na dobę jest zwykle dobrze tolerowana. Większość występujących w czasie leczenia amlodypiną działań niepożądanych miało słabe lub umiarkowane nasilenie. Do najczęstszych działań niepożądanych należą obrzęki, bóle głowy, uczucie nadmiernego zmęczenia, zawroty głowy, uczucie bicia serca, nudności i uczucie uderzenia gorąca do twarzy.

* U pacjentów ze znacznym zwężeniem tętnic wieńcowych w rzadkich przypadkach, podczas rozpoczynania kuracji lekiem blokującym kanał wapniowy może dochodzić do zwiększenia częstości, czasu trwania i/lub nasilenia dławicy piersiowej lub wystąpienia zawału serca.
* Pacjenci przyjmujący leki beta adrenolityczne: amlodypina nie chroni przed zagrożeniami wynikającymi z gwałtownego odstawienia leku beta adrenolitycznego.
* U pacjentów w podeszłym wieku nie ma potrzeby modyfikacji dawki.
* U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby wydłuża się okres półtrwania amlodypiny. Lekarz może zlecić mniejsze dawki.
* U pacjentów z niewydolnością nerek nie ma konieczności zmniejszenia dawek amlodypiny.
* Pacjentom z zastoinową niewydolnością krążenia lekarz może zalecić mniejsze dawki amlodypiny.

W przypadku wystąpienia żółtaczki należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, który może skierować pacjenta do szpitala.
W przypadku wystąpienia w/w oraz innych działań niepożądanych należy poinformować o tym lekarza
Dawkowanie i sposób stosowania zawsze ustala lekarz.
Zarówno w leczeniu nadciśnienia jak i dławicy piersiowej zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg podawana raz na dobę, najlepiej o tej samej porze dnia.

Dawka ta może być zwiększona do maksymalnej dawki 10 mg.
Amlodypina stosowana jednocześnie z lekami moczopędnymi, inhibitorami konwertazy angiotensyny, lekami beta adrenolitycznymi, azotanami długodziałającymi lub przyjmowanymi podjęzykowo nie wymaga zmiany dawki.

U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością nerek nie ma konieczności zmiany dawkowania.
U pacjentów z niewydolnością wątroby okres półtrwania amlodypiny jest wydłużony. Z tego względu lekarz może zlecić przyjmowanie mniejszych dawek amlodypiny.
Bezpieczeństwo stosowania leku w ciąży:
Kategoria: C
Amlodypiny nie należy podawać kobietom w ciąży ani kobietom w wieku rozrodczym nie stosującym skutecznej antykoncepcji.
Okres karmienia:
Nie wiadomo czy amlodypina przenika do mleka matki. Matki leczone amlodypiną nie powinny karmić piersią.
30 szt. - 3 blistry po 10szt.
Lek przechowywać w temperaturze 15-25°C
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu; nie stosować leku po terminie ważności.
C08CA
* Nadwrażliwość na amlodypinę lub inne pochodne dihydropirydyny.
* Niestabilna dławica piersiowa z wyjątkiem postaci naczynioskurczowej (Angina Prinzmetala).
* Wstrząs kardiogenny.
* Klinicznie istotne zwężenie ujścia aorty.
* Ciąża
* Stosowanie w pediatrii: bezpieczeństwo i skuteczność stosowania amlodypiny u dzieci nie zostały udokumentowane
Dotychczas nie opisano interakcji amlodypiny z innymi lekami.
Lek można bezpiecznie przyjmować z tiazydowymi lekami moczopędnymi, lekami beta adrenolitycznymi, inhibitorami konwertazy, azotanami długodziałającymi lub przyjmowanymi podjęzykowo, digoksyną, warfaryną, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami oraz lekami przeciwcukrzycowymi.
Doświadczenia związane z celowym przedawkowaniem amlodypiny są ograniczone. Można spodziewać się, że przedawkowanie leku spowoduje nadmierne rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych, nadmierne obniżenie ciśnienia krwi i przyspieszenie rytmu serca. Wkrótce po przedawkowaniu skuteczne może być sprowokowanie wymiotów. W przypadku wystąpienia np. zawrotów głowy, zaburzeń widzenia, omdleń należy położyć pacjenta z uniesionymi kończynami i natychmiast zawiadomić lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.
Amlodypina w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza i nie można jej usunąć za pomocą hemodializy.
Amlodypina u niektórych pacjentów może wywoływać zawroty głowy lub uczucie nadmiernej senności, szczególnie na początku leczenia. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©