Reklama
OPIS LEKU
OSPAMOX
granulat do zawiesiny 25 mg/ml; 50 mg/ml; 75 mg/ml; tabletki powlekane 500, 750 lub 1000 mg
Ospamox stosuje się w leczeniu infekcji dróg oddechowych, dróg moczowych, dróg żółciowych, w zapaleniu ucha środkowego i zatok, profilaktyce zapalenia wsierdzia oraz w rzeżączce.
Ospamox jest antybiotykiem należącym do grupy penicylin. Jest skuteczny wobec wielu szczepów bakteryjnych. Ospamox niszczy bakterie w wyniku udaremniania im budowania sciany komórkowej. Wydalanie leku odbywa się głównie poprzez nerki.


Antybiotyk b-laktamowy. Działa na bakterie Gram(+) i na Gram(-).
Do patogenów wrażliwych należą: Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Leptospira, Chlamydia, drobnoustroje wrażliwe na penicylinę G np. paciorkowce grup A, B, C, G, H, L i M, Streptococcus pneumoniae (nie wytwarzające penicylinazy), oraz Neisseria, Erysipelothrix rhusiopathiae, Corynebacterium, Bacillus anthracis, Actinomycetes, Streptobacilli, Spirillium minus, Pasteurella multocida, Listeria, drobnoustroje spiralne (Leptospira, Treponema, Borrelia i inne Spirochaetales), a także liczne bakterie beztlenowe (np. Peptococci, Peptostreptococci, Clostridia i Fusobacteria). Jest całkowicie wchłaniana w jelicie cienkim (niezależnie od pokarmu), osiągając szczytowe stężenia w osoczu w ciągu 1-2 h. Łatwo przechodzi do tkanek i płynów ustrojowych włącznie z plwociną i ropną wydzieliną z oskrzeli. Osiąga także wysokie stężenia w żółci, gdy czynność wątroby jest prawidłowa. T0,5 wynosi ok. 1-2 h. Eliminacja występuje głównie poprzez nerki. Ponad połowa doustnie podanej dawki jest wydalana z moczem i czynna terapeutycznie.
substancja czynna - amoxicilline

1 tabl. zawiera 500 mg, 750 mg lub 1000 mg amoksycyliny. 5 ml granulatu zawiera 125 mg, 250 mg lub 375 mg amoksycyliny.
Spowodowane wrażliwymi na amoksycylinę drobnoustrojami zakażenia: górnych i dolnych dróg oddechowych, układu moczowo-płciowego, żołądkowo-jelitowe, skóry i tkanek miękkich, ginekologiczne.
Leku nie wolno podawać pacjentom uczulonym na penicylinę.
Pacjenci z niewydolnością nerek powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Ospamox stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Należy więc poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych preparatów łącznie z antybiotykiem. Lek może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych.


W przypadku reakcji alergicznej należy odstawić lek i rozpocząć leczenie adrenaliną, środkami przeciwhistaminowymi i kortykosteroidami. W przypadku wystąpienia osutki plamistogrudkowej leczenie należy ograniczyć tylko do sytuacji klinicznych zagrażających życiu i stan takich pacjentów należy starannie monitorować. Przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów i utrzymanie właściwej diurezy mają zasadnicze znaczenie w czasie prowadzonego leczenia. U chorych na zapalenie dróg żółciowych lek można stosować, gdy nie ma ciężkiego przebiegu i nie występuje zastój żółci. W okresie długotrwałego stosowania wysokich dawek należy kontrolować stan czynnościowy wątroby, a u pacjentów z wcześniej istniejącym upośledzeniem czynności nerek i tych, u których wystąpiły osutki skórne - należy zalecić okresowe badania moczu i badania czynnościowe nerek.

Należy także monitorować liczbę elementów morfotycznych krwi w celu ujawnienia zależnych od przeciwciał reakcji układu krwiotwórczego i anemii hemolitycznej. W okresie długotrwałego leczenia możliwy jest rozrost opornych drobnoustrojów i grzybów. Ciężka i utrzymująca się biegunka może sugerować zagrażające życiu rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. Przy utrzymywaniu się powyższych objawów należy natychmiast odstawić i rozpocząć swoiste leczenie podając doustnie wankomycynę.

Nie wolno stosować leków hamujących perystaltykę jelit. U pacjentów, którzy mają być leczeni na rzeżączkę, u których podejrzewa się, pierwotne owrzodzenie kiłowe, należy przeprowadzić odpowiednie badania na obecność krętków (przed rozpoczęciem leczenia), oraz kontrole serologiczne przez okres co najmniej 4 m-cy. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze skłonnością do alergii lub chorych na astmę oskrzelową lub katar sienny.
1/100
- Zaburzenia przewodu pokarmowego, przede wszystkim rozwolnienie i mdłości.
- Antybiotyk działa bowiem również na florę bakteryjną znajdującą się normalnie w przewodzie pokarmowym.
- Zaburzeniom tym przeciwdziała spożywanie jogurtu.
- Alergiczne reakcje w postaci wysypki. W razie pokazania się wysypki należy skontaktować się z lekarzem.

1/1000- <1/1000
- Poważniejsze reakcje alergiczne z towarzyszącą gorączką, przejściowe zmiany w obrazie krwi oraz pokrzywka.


Sporadycznie zaburzenia żołądkowo-jelitowe, może także wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit i nadkażenie drożdżakami. Możliwa wysypka skórna o charakterze alergicznym (pokrzywka) lub rumień, nie mający podłoża alergicznego. Po doustnym stosowaniu penicylin obserwowano także reakcje nadwrażliwości o różnym stopniu ciężkości, z wstrząsem anafilaktycznym włącznie.
Dawkę ustala lekarz. Dawka zależy od rodzaju i nasilenia infekcji oraz od ciężaru ciała pacjenta. Zazwyczaj pacjentom dorosłym stosuje się 250-500 mg 3 razy dziennie na 1 godzinę przed posiłkiem.
Lek należy zażywać w równych odstępach czasu. Nie należy przerywać kuracji przed czasem przepisanym przez lekarza, gdyż grozi to nawrotem infekcji.
Zawiesinę przed użyciem wstrząsnąć.


Doustnie.
Przeciętne wielkości dawek dla dzieci:
30-60 mg/kg mc. (ale nie powinny przekraczać max. dawek dla dorosłych),

młodzież i dorośli:
1500-2000 mg/dobę.

W ciężkich chorobach dawkowanie dobowe powinno być zwiększone:
dzieci - 100 mg/kg mc., dorośli - do 6000 mg. Dawki 200 mg/kg mc./dobę u dzieci i 8000 mg/dobę u dorosłych były dobrze tolerowane bez jakichkolwiek powikłań. W przypadkach ostrych, gorączkowych zakażeń układu żołądkowo-jelitowego (dur brzuszny, paradury) i dróg żółciowych lub zakażeniach ginekologicznych należy podawać dorosłym 1500-2000 mg 3 razy/dobę lub 1000-1500 mg 4 razy/dobę.

Leptospiroza,
dorośli: 500-750 mg 4 razy/dobę przez 6-12 dni.

Przewlekłe nosicielstwo Salmonella,
dorośli: 1500-2000 mg 3 razy/dobę przez 2-4 tyg.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia po ekstrakcji zębów,
dorośli: 3000-4000 mg na 1 h przed ekstrakcją, a w razie potrzeby drugą dawkę w 8-9 h później.
Dzieciom podaje się połowę tej dawki.

Leczenie należy kontynuować przez okres 2-5 dni po ustąpieniu objawów.
Aby zapobiec następstwom zakażeń paciorkowcowych leczenie powinno trwać minimum 10 dni.

U pacjentów z upośledzoną czynnością nerek, klirensem kreatyniny niższym od 30 ml/min, u wcześniaków lub noworodków wielkość i częstotliwość dawek powinna uwzględniać obniżoną eliminację nerkową. Gdy wartości klirensów kreatyniny mieszczą się w przedziale pomiędzy 15-40 ml/min to należy podawać pojedyncze dawki co 12 h. Pacjenci z bezmoczem nie powinni otrzymać w ciągu 24 h więcej niż 2000 mg. W zakażeniach układu moczowego należy stosować normalne dawkowanie.
Nie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód.
Lek przenika do mleka matki. Należy poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania leku podczas karmienia piersią.


Lek można podawać w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Należy zachować ostrożność podczas karmienia piersią.
substancja do zawiesiny
25 mg/ml a 60 ml; substancja do zawiesiny
50 mg/ml a 60 ml; substancja do zawiesiny
50 mg/ml a 60 ml; tabletki powlekane 500 mg a 12 szt., tabletki powlekane 750 mg a 12 szt. tabletki powlekane 1000 mg a 12 szt.

granulat - butelka 60 ml tabletki - 16 szt.
Zawiesinę przechowywać w lodówce. Ważność zawiesiny - 2 tygodnie od momentu jej sporządzenia.
J01CA
* Nadwrażliwość na składniki preparatu i cefalosporyny.
* Nie podawać chorym na mononukleozę i białaczkę limfatyczną z powodu zwiększonej częstości występowania objawów niepożądanych (wysypek).
* Ciężkie infekcje żołądkowo-jelitowe z utrzymującą się biegunką lub wymiotami nie powinny być leczone amoksycyliną (ryzyko zmniejszonego wchłaniania).
* Nie powinno się łączyć amoksycyliny z antybiotykami i chemioterapeutykami bakteriostatycznymi.
* Podczas leczenia amoksycyliną możliwe jest zwiększenie wchłaniania digoksyny.
* Jednoczesne stosowanie amoksycyliny z allopurinolem, może powodować wystąpienie reakcji skórnych, z lekami przeciwzakrzepowymi (kumaryna) może zwiększać skłonność do krwawień,
* NLPZ mogą opóźniać wydalanie amoksycyliny.
* Rzadko równoczesna terapia amoksycyliną może zmniejszyć skuteczność antykoncepcji hormonalnej.
Informacja dla diabetyków - granulat zawiera cukier.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©