Reklama
OPIS LEKU
POLPRAZOL
kapsułki 10 lub 20 mg
* Choroba wrzodowa dwunastnicy i żołądka.
* Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy i żołądka.
* Refluks żołądkowo-przełykowy: objawowy refluks żołądkowo-przełykowy (zgaga i inne objawy związane z refluksem); refluksowe zapalenie przełyku.
* Leczenie czynnościowej dyspepsji.
* Zespół Zollingera-Ellisona.
* W przypadku podejrzenia owrzodzenia żołądka należy przed rozpoczęciem leczenia wykluczyć złośliwy charakter owrzodzenia.
* W sporadycznych przypadkach, u pacjentów długotrwale leczonych omeprazolem może wystąpić zanikowy nieżyt żołądka.
* Brak kontrolowanych badań skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.
W czasie leczenia omeprazolem najczęściej występowały: bóle i zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu, zaparcie, wysypka, osłabienie, kaszel i bóle pleców. Rzadko pojawiały się: bóle w klatce piersiowej, przyspieszenie albo zwolnienie czynności serca, kołatanie serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego, złe samopoczucie, zmęczenie, bezsenność, parestezje, niewielkie podwyższenie poziomu enzymów wątrobowych (AspAT, ALAT) i bilirubiny, świąd i pokrzywka.
Dorośli:
Zwykle zaleca się następujące dawkowanie:

Choroba wrzodowa dwunastnicy
Leczniczo – 20 mg preparatu Polprazol raz na dobę (rano) przez 4 tygodnie. U niektórych pacjentów może być konieczne stosowanie leku przez następne 4 tygodnie. W ciężkich przypadkach lub w razie nawrotu choroby dawka może być zwiększona do 40 mg na dobę.
W przypadku długotrwałego leczenia pacjentów z nawracającą chorobą wrzodową dwunastnicy zaleca się stosowanie dawki 20 mg na dobę.
Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej dwunastnicy – 10 mg preparatu raz na dobę. W przypadku nawrotu dolegliwości dawka może być zwiększona do 20 mg na dobę.
Choroba wrzodowa żołądka
40 mg preparatu Polprazol jeden raz na dobę przez 4 do 8 tygodni.
Eradykacja zakażenia Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy i żołądka
Polprazol stosuje się w dawce 40 mg jeden raz na dobę lub 20 mg dwa razy na dobę w skojarzeniu z lekami przeciwbakteryjnymi.

Zaleca się następujące schematy dawkowania:
W chorobie wrzodowej dwunastnicy

* Polprazol i amoksycylina w dawce 750-1000 mg, dwa razy na dobę przez 14 dni.
* Polprazol i klarytromycyna w dawce 500 mg, trzy razy na dobę przez 14 dni.
* Polprazol i amoksycylina w dawce 500 mg oraz metronidazol w dawce 500 mg, trzy razy na dobę przez 7 dni.
* Polprazol i klarytromycyna w dawce 250 mg oraz metronidazol w dawce 500 mg (lub tinidazol w dawce 500 mg), dwa razy na dobę przez 7 dni.
* Polprazol i amoksycylina w dawce 1000 mg oraz klarytromycyna w dawce 500 mg, dwa razy na dobę przez 7 dni.


W chorobie wrzodowej żołądka
Polprazol i amoksycylina w dawce 750-1000 mg, dwa razy na dobę przez 14 dni.
W przypadku nawrotu dolegliwości u pacjentów, u których nadal występuje zakażenie H. pylori leczenie można powtórzyć lub zastosować inny z wyżej wymienionych schematów leczenia.

Refluks żołądkowo-przełykowy
W leczeniu objawowego refluksu żołądkowo-przełykowego – 20 mg preparatu Polprazol jeden raz na dobę przez 4 tygodnie. W leczeniu podtrzymującym stosuje się zwykle 10 mg leku jeden raz na dobę, zwiększając dawkę do 20 mg na dobę w razie nawrotów objawów.
W refluksowym zapaleniu przełyku – 20 mg preparatu Polprazol na dobę przez 4 do 8 tygodni. W rzadkich przypadkach, gdy po 8 tygodniach leczenia nie obserwuje się oczekiwanej skuteczności, może być konieczne przedłużenie leczenia o kolejne 4 tygodnie. Można również stosować dawkę 40 mg na dobę przez 8 tygodni u pacjentów, u których inne schematy leczenia były nieskuteczne. W leczeniu podtrzymującym stosuje się 20 mg preparatu Polprazol na dobę. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania omeprazolu w terapii podtrzymującej, trwającej dłużej niż 1 rok, nie zostały ustalone.

Leczenie czynnościowej dyspepsji
Zazwyczaj stosuje się 20 mg preparatu Polprazol na dobę przez 2 do 4 tygodni. W niektórych przypadkach dawka 10 mg na dobę jest wystarczająca. Jeśli po 2 do 4 tygodniach leczenia objawy nie ustępują, należy przeprowadzić szczegółowe badania kliniczne celem wykluczenia choroby organicznej.

Zespół Zollingera-Ellisona
Początkowo 60 mg preparatu Polprazol jeden raz na dobę. Dawkę i czas leczenia należy ustalić indywidualnie w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Omeprazol był stosowany w dawkach do 120 mg trzy razy na dobę. Preparat w dawkach dobowych większych niż 80 mg, należy stosować w dawkach podzielonych.

Stosowanie u dzieci
Doświadczenie ze stosowaniem omeprazolu u dzieci jest ograniczone. U dzieci powyżej 4. roku życia z ciężkim refluksowym zapaleniem przełyku zaleca się stosowanie preparatu w dawce 0,7 do 1,4 mg/kg masy ciała na dobę przez 4 do 12 tygodni. Dawka maksymalna wynosi 40 mg na dobę. Zazwyczaj stosuje się 10 mg preparatu u dzieci o masie ciała 10 do 20 kg i 20 mg na dobę u dzieci o masie ciała powyżej 20 kg. Leczenie powinno być rozpoczynane w warunkach szpitalnych. W przypadku stosowania preparatu u dzieci pomiędzy 4. a 6. rokiem życia dopuszcza się otwarcie kapsułki i podanie peletek zawartych w kapsułce. Peletki należy przyjmować w całości, nie wolno ich kruszyć ani rozgryzać.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania leku.

Dawkowanie w niewydolności nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania leku.

Dawkowanie w niewydolności wątroby
W zaburzeniach czynności wątroby zwiększa się dostępność biologiczna leku i wydłuża okres półtrwania. U chorych tych należy odpowiednio dostosować dawkowanie. Dawka maksymalna wynosi 20 mg na dobę.


Sposób stosowania:
Kapsułki należy połykać w całości. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się otwarcie kapsułki i podanie peletek zawartych w kapsułce (patrz: Dawkowanie u dzieci).
Lek należy przyjmować przed jedzeniem.
W czasie leczenia preparatem Polprazol można przyjmować środki zobojętniające.
Ciąża:
kategoria C
W badaniach przeprowadzonych na ciężarnych szczurach i królikach, otrzymujących preparat w dawkach do 345 razy (szczury) i 172 razy (króliki) większych od dawek stosowanych u ludzi, nie wykazano działania teratogennego. W obydwu grupach zwierząt obserwowano jednak działanie embriotoksyczne (wzrost liczby resorpcji płodów i poronień) oraz opóźnienie rozwoju potomstwa.
Sporadycznie występowały wady wrodzone u dzieci urodzonych przez matki, które otrzymywały omeprazol w czasie ciąży.
Brak dobrze kontrolowanych badań preparatu u kobiet ciężarnych.
Dlatego w ciąży omeprazol może być stosowany tylko wtedy, jeśli korzyści ze stosowania preparatu u matki przewyższają ewentualne ryzyko uszkodzenia płodu.
Stosowanie leku w okresie karmienia piersią

Brak badań dotyczących przenikania omeprazolu do mleka matek. Preparat podawany szczurom w ostatnim okresie ciąży oraz w czasie laktacji w dawkach 35 do 345 razy większych od dawek stosowanych u ludzi, zmniejszał przyrost masy ciała potomstwa. Ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych u karmionych niemowląt, leku nie należy stosować w czasie karmienia piersią.
Lek dostępny w opakowaniach po: 10 mg - 14 kapsułek; 20 mg - 14 i 28 kapsułek.
A02BC
Nadwrażliwość na omeprazol lub którykolwiek składnik preparatu.
* Omeprazol może opóźniać eliminację diazepamu, warfaryny i fenytoiny, leków metabolizowanych w procesie utleniania przez układ enzymatyczny cytochromu P-450. Zaleca się monitorowanie pacjentów otrzymujących Polprazol oraz warfarynę lub fenytoinę, gdyż może być konieczna zmiana dawki warfaryny lub fenytoiny. U pacjentów stosujących omeprazol 20 mg na dobę i fenytoinę nie obserwowano zwiększenia stężenia fenytoiny w surowicy. Podobnie u pacjentów stosujących omeprazol 20 mg na dobę i warfarynę nie obserwowano wydłużenia czasu protrombinowego.
* Interakcje występują również z niektórymi innymi lekami metabolizowanymi przez układ enzymatyczny cytochromu P-450 (np. disulfiramem, benzodiazepinami). Nie stwierdzono natomiast interakcji z teofiliną i propranololem, które są metabolizowane przez układ enzymatyczny cytochromu P-450.
* Omeprazol zwiększa pH soku żołądkowego i może teoretycznie wpływać na dostępność biologiczną takich leków, jak np. ketokonazol, estry ampiciliny lub sole żelaza.
* Podczas jednoczesnego stosowania omeprazolu i klarytromycyny może zwiększyć się stężenie omeprazolu i klarytromycyny w osoczu.
* Nie stwierdzono interakcji z kofeiną, metoprololem, cyklosporyną, lignokainą, chinidyną, estradiolem, amoksycyliną, piroksykamem, diklofenakiem, naproksenem, środkami zobojętniającymi kwas żołądkowy.
Brak danych na temat przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn w czasie stosowania omeprazolu.
Ponieważ omeprazol może wywołać działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak: zawroty głowy ograniczające sprawność psychofizyczną, należy poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia takich objawów i wynikającym z tego potencjalnym niebezpieczeństwie związanym z prowadzeniem pojazdów mechanicznych i obsługą maszyn.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©