Reklama
OPIS LEKU
PRENESSA
tabletki 4mg
PERINDOPRIL ERBUMINUM
Zmniejsza skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi (w pozycji leżącej i stojącej), zmniejsza obwodowy opór naczyniowy (co powoduje obniżenie ciśnienia krwi, a w konsekwencji zwiększenie przepływu obwodowego, bez wpływu na częstość pracy serca), zmniejsza przerost lewej komory serca.

Ma właściwości rozszerzające naczynia, poprawia elastyczność dużych tętnic i zmniejsza stosunek grubości mięśniówki do średnicy światła w małych tętnicach, zmniejsza pracę serca poprzez zmniejszenie obciążenia wstępnego i następczego, obniża ciśnienie napełniania lewej i prawej komory, zmniejsza całkowity obwodowy opór naczyniowy, zwiększa pojemność minutową serca oraz poprawia wskaźnik sercowy.

Zwiększa przepływ krwi przez nerki, podczas gdy filtracja kłębuszkowa (GFR) pozostaje zazwyczaj niezmieniona. Maks. działanie przeciwnadciśnieniowe występuje pomiędzy 4 -6 h po podaniu i utrzymuje się przez 24 h. Wchłania się szybko i osiąga maks. stężenie po 1 h.

Biodostępność wynosi 65-70%. Ok. 20% całkowitej ilości wchłoniętego peryndoprylu jest przekształcana w peryndoprylat (czynny metabolit). T0,5 peryndoprylu w osoczu wynosi 1 h, maks. stęż. jest osiągane w ciągu 3-4 h. Stopień związania z białkami jest mały (frakcja związana peryndoprylatu z konwertazą angiotensyny wynosi <30%), ale jest zależny od stężenia. Peryndoprylat jest wydalany z moczem i T0,5 frakcji niezwiązanej wynosi 3-5 h.
1 tabl. zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą.
Nadciśnienie tętnicze.
Objawowa niewydolność serca.
Stabilna choroba wieńcowa: zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów z zawałem serca i rewaskularyzacją w wywiadzie.
Lek powinien być ostrożnie podawany u pacjentów ze zwężeniem zastawki mitralnej lub zawężeniem drogi odpływu z lewej komory (tak jak w przypadku zwężenia zastawki aortalnej lub kardiomiopatii przerostowej), oraz u pacjentów z kolagenozą naczyń, leczonych lekami immunosupresyjnymi, allopurinolem lub prokainamidem lub gdy czynniki te występują łącznie. W przypadku niewydolności nerek, dawka początkowa powinna być dostosowana do klirensu kreatyniny i należy kontrolować poziom potasu i kreatyniny w surowicy.

U niektórych pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy jedynej nerki i leczonych ACE, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy. U pacjentów poddawanych dużym zabiegom chirurgicznym lub podczas znieczulenia z zastosowaniem środków wywołujących niedociśnienie tętnicze peryndopryl może blokować powstawanie angiotensyny II, wtórnie do kompensacyjnie uwalnianej reniny.

U pacjentów chorych na cukrzycę leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy często kontrolować stężenie glukozy podczas pierwszego miesiąca leczenia ACE. Jeżeli podczas pierwszego miesiąca leczenia peryndoprylem wystąpią epizody niestabilnej dławicy piersiowej (ciężkie lub nie), należy uważnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka kontynuowania leczenia.

Ostrożnie u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego i u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub z chorobami naczyń mózgowych, u których spadek ciśnienia tętniczego może spowodować wystąpienie zawału serca lub incydentu naczyniowo-mózgowego, rozpoczynanie leczenia i dostosowanie dawki powinno być ściśle kontrolowane.
Często:
bóle głowy, zawroty głowy, parestezje, zaburzenia widzenia, szum w uszach, niedociśnienie tętnicze i objawowe niedociśnienie tętnicze, kaszel, duszność, nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność, biegunka i zaparcia, wysypka, świąd, skurcze mięśni, astenia.

Niezbyt często:
zaburzenia nastroju lub snu, skurcz oskrzeli, suchość w jamie ustnej, obrzęk twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i krtani, pokrzywka, niewydolność nerek, impotencja, nadmierna potliwość.

Bardzo rzadko:
arytmia, dławica piersiowa, zawał serca i udar, prawdopodobnie wtórne do nasilonego niedociśnienia tętniczego u pacjentów z grupy dużego ryzyka, splątanie, eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie trzustki, cytolityczne lub cholestatyczne zapalenie wątroby, rumień wielopostaciowy, ostra niewydolność nerek, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie hematokrytu, trombocytopenia, leukopenia/neutropenia oraz przypadki agranulocytozy lub pancytopenii. U pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej obserwowano bardzo rzadkie przypadki niedokrwistości hemolitycznej. Może wystąpić zwiększenie stężenia mocznika we krwi i kreatyniny w surowicy oraz hiperkaliemia ustępująca po przerwaniu stosowania preparatu, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością nerek, ciężką niewydolnością serca, nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym.

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny w surowicy były obserwowane rzadko.
Nadciśnienie tętnicze:
4 mg raz na dobę (rano). U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz dużą aktywnością układu renina-angiotensyna-aldosteron (z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym, zaburzeniami wodno-elektrolitowymi, dekompensacją układu sercowo-naczyniowego lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym): 2 mg, po miesiącu można zwiększyć do 8 mg raz na dobę.
U pacjentów w wieku podeszłym: 2 mg, można stopniowo zwiększać do 4 mg lub 8 mg, po pierwszym miesiącu leczenia, w zależności od czynności nerek.

Objawowa niewydolność serca:
2 mg, po 2 tyg. można zwiększyć do 4 mg.

Stabilna choroba wieńcowa:
4 mg raz na dobę przez 2 tyg., a następnie można zwiększyć do 8 mg raz na dobę.
Pacjenci w wieku podeszłym: 2 mg raz na dobę przez tydzień, a następnie 4 mg raz na dobę przez kolejny tydzień, można zwiększyć do 8 mg raz na dobę, w zależności od czynności nerek. Dostosowanie dawkowania w niewydolności nerek: na podstawie klirensu kreatyniny, Clkr ł60: 4 mg/dobę; 30 < Clkr <60: 2 mg/dobę; 15< Clkr <30: 2 mg/co drugi dzień; 15
Nie należy stosować podczas I trymestru ciąży, jest przeciwwskazany podczas II i III trymestru ciąży. Nie zaleca się w laktacji.
30 sztuk
C09AA
Nadwrażliwość na składniki preparatu, inny ACE.
Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie, związany z wcześniejszym leczeniem ACE.
Wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy.
II i III trymestr ciąży.
Leki moczopędne:
może występować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Leki moczopędne oszczędzające potas (spironolakton, triamteren lub amiloryd), preparaty potasu lub zamienniki soli kuchennej zawierające potas: może wystąpić hiperkaliemia.

Lit:
może wystąpić przemijające zwiększenie stężenia litu w surowicy i jego toksyczności.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
w tym kwas acetylosalicylowy >3 g/dobę: może zmniejszać się działanie przeciwnadciśnieniowe; wykazują działanie addycyjne prowadzące do zwiększenia stężenia potasu w surowicy krwi.

Leki przeciwnadciśnieniowe i leki rozszerzające naczynia:
może nasilać się działanie hipotensyjne peryndoprylu. Jednoczesne stosowanie nitrogliceryny i innych azotanów lub innych leków rozszerzających naczynia: może występować dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Leki przeciwcukrzycowe
(insuliny, doustne leki hipoglikemizujące): może nasilać się działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne/leki przeciwpsychotyczne/znieczulające: może wystąpić dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Sympatykomimetyki:
może się osłabić przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE.
Objawy:
niedociśnienie tętnicze, wstrząs, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylacja, tachykardia, palpitacje, bradykardia, zawroty głowy, niepokój i kaszel.

Postępowanie:
Zaleca się dożylne podanie 0,9% r-ru NaCl. Należy rozważyć podanie angiotensyny II i dożylnie katecholamin. Peryndoprylat może być usuwany z krążenia układowego poprzez hemodializę.
Zaleca się stosowanie peryndoprylu raz na dobę, rano przed jedzeniem. Peryndopryl zawiera laktozę: pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego preparatu.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©