Reklama
OPIS LEKU
PROXACIN
tabletki powlekane 250; 500 mg
CIPROFLOXACINUM
Cyprofloksacyna jest chemioterapeutykiem przeciwbakteryjnym, o szerokim zakresie działania, należącym do grupy fluorowanych chinolonów. Działa bakteriobójczo na bakterie Gram - dodatnie i Gram- ujemne, przede wszystkim na Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morgani, Citrobacter, Haemophilus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus (meticylinowrażliwy). Zróżnicowany stopień wrażliwości wykazują Streptococcus pneumoniae i Enterococcus faecalis.

Lek stosuje się w:

* zakażeniach dróg moczowych: niepowikłanych i powikłanych, lekkich, umiarkowanych i ciężkich;
* zakażeniach dolnych dróg oddechowych lekkich do umiarkowanych;
* zakażeniach skóry i tkanek miękkich lekkich do umiarkowanych;
* zakażeniach kości i stawów lekkich do umiarkowanych;
* biegunkach zakaźnych;
* durze brzusznym;
* rzeżączce;
* płucnej postaci wąglika.
1 tabletka zawiera:
substancję czynną: odpowiednio 250, 500mg cyprofloksacyny (co odpowiada 291; 582mg chlorowodorku cyprofloksacyny),
substancje pomocnicze: skrobia preżelowana, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa,
składniki otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, dwutlenek tytanu.
Nie należy stosować preparatu Proxacin, jeśli:
Stwierdzono nadwrażliwość na cyprofloksacynę, inne chinolony przeciwbakteryjne lub którykolwiek ze składników preparatu.

Zachować szczególną ostrożność stosując Proxacin:

* u dzieci i młodzieży do 18 roku życia - z uwagi na możliwość uszkodzenia chrząstek stawowych u osobników rosnących, stwierdzone w czasie badań na zwierzętach;
* u pacjentów z podejrzewanymi lub rozpoznanymi zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego (zaawansowana miażdżyca naczyń mózgowych, padaczka, inne zaburzenia predysponujące do wystąpienia drgawek). U pacjentów leczonych cyprofloksacyną mogą wystąpić drgawki, wzrost ciśnienia śródczaszkowego i psychozy mogące prowadzić do wystąpienia prób samobójczych;
* u pacjentów leczonych jednocześnie teofiliną - z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych: zatrzymania czynności serca, drgawek, stanu padaczkowego i niewydolności oddechowej;
* u pacjentów z wywiadem alergicznym z uwagi na możliwość wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych po zastosowaniu cyprofloksacyny.

Podczas stosowania leku Proxacin:

* opisano przypadki wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit - jeżeli w trakcie stosowania leku lub po jego zakończeniu wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka należy zgłosić się do lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie. Nie należy stosować leków działających zapierająco.
* mogą wystąpić pęknięcia ścięgien, szczególnie u osób starszych, leczonych jednocześnie sterydami - w przypadku wystąpienia bólu ścięgien należy unikać wysiłku fizycznego i zwrócić się do lekarza;
* należy unikać światła słonecznego i sztucznych źródeł promieniowania UV (solaria) z uwagi na możliwość wystąpienia nadwrażliwości na światło.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Stosowanie leku Proxacin u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:
Należy zachować ostrożność stosując lek u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.
Jeżeli wydolność nerek jest zmienna lub współistnieje z niewydolnością wątroby podczas stosowania leku wskazane jest monitorowanie stężenia leku we krwi.

Stosowanie leku Proxacin u pacjentów w podeszłym wieku:
Podczas stosowania leku wskazane jest monitorowanie stężenia leku we krwi.

Ciąża:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek może być stosowany jeżeli korzyści ze stosowania przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Lek może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych, jeżeli wystąpią zawroty głowy, uczucie oszołomienia, senność.
Jak każdy lek, Proxacin może powodować działania niepożądane.
Mogą wystąpić:

* Układ pokarmowy: nudności, wymioty, niestrawność, bóle brzucha, brak łaknienia, trudności w połykaniu, wzdęcie, suchość w ustach, kandydoza jamy ustnej, zapalenie przełyku, biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego.
* Ośrodkowy układ nerwowy: zawroty głowy i uczucie oszołomienia, ból głowy, nerwowość i niepokój, pobudzenie, drżenie, senność, zaburzenia świadomości, padaczka grand mal, zaburzenia w sposobie chodzenia, omamy, bezsenność, drgawki, reakcje maniakalne, depresja, psychoza, wzrost ciśnienie wewnątrzczaszkowego.
* Skóra: wysypka, świąd, pokrzywka, fotowrażliwość, goraczka, reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne, w tym obrzęk naczynioruchowyi bezdech; rzadko rumień guzowaty lub wielopostaciowy, bardzo rzadko wybroczyny, zapalenie naczyń, reakcje podobne do choroby posurowicznej, zespół Stevens-Johnsona i zespół Leyllea.
* Krew: niedokrwistość, eozynofilia, wzrost lub spadek liczby białych krwinek i (lub) płytek krwi, zmiany czasu protrombinowego, bardzo rzadko niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza, pancytopenia.
* Układ sercowo-naczyniowy: kołatanie serca, zaburzenia rytmu, uderzenia gorąca, nadciśnienie, ból w klatce piersiowej, niewydolność serca, omdlenie, migrena, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenia naczyń obwodowych.
* Układ moczowo-płciowy: zapalenie pochwy, białkomocz, krystaluria, krwiomocz, zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek lub śródmiąższowe zapalenie nerek. W pojedynczych przypadkach ból przy oddawaniu moczu.
* Narządy zmysłów: zaburzenia smaku, parestezje, hipoestezja, niewyraźne widzenie, widzenie barwne przedmiotów bezbarwnych, szumy uszne, ból zaoczodołowy, ból ucha, głuchota, zaćma, omamy węchowe, utrata węchu.
* Układ oddechowy: duszność, obrzęk głośni, zapalenie płuc, kaszel.
* Układ mięśniowo-szkieletowy: bóle stawów, zapalenie i pęknięcie ścięgien, w tym ścięgna Achillesa, zaostrzenie objawów myasthenia gravis.
* Inne działania niepożądane: czkawka, osłabienie, gorączka, złe samopoczucie, ból, kandydoza, wzrost w surowicy aktywności AspAT, AlAT, alkalicznej fosfatazy, dehydrogenazy mleczanowej, kreatyniny, wzrost stężenia bilirubiny, kwasu moczowego, cholesterolu, żółtaczka, żółtaczka cholestatyczna, zapalenie wątroby, zagrażająca życiu martwica wątroby.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Proxacin mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Zwykle stosowane dawki u dorosłych wynoszą:

* ostre niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego u kobiet: 100 mg co 12 h przez 3 dni
* lekkie i umiarkowane zakażenia dróg moczowych: 250 mg co 12 h przez 3 do 7 dni
* ciężkie i powikłane zakażenia dróg moczowych: 500 mg co 12 h przez 3 do 7 dni
* zakażenia dolnych dróg oddechowych, skóry lub tkanek miękkich: 500 mg co 12 h przez 7 do14 dni
* zakażenia kości i stawów: 500 do 750 mg co 12 h przez 4 do 8 tygodni
* biegunka zakaźna: 500 mg co 12 h przez 5 do7 dni
* dur brzuszny: 500 mg co 12 h przez 7 dni
* rzeżączka: jednorazowa dawka 250 mg
* płucna postać wąglika 500 mg co 12 godzin przez 60 dni. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zetknięcia się z laseczkami wąglika podawanie leku należy rozpocząć tak szybko, jak to jest możliwe.

Jeśli klirens kreatyniny wynosi 31 do 60 ml/min/1,73 m2 pc. lub stężenie kreatyniny w surowicy mieści się w zakresie 1,4 do 1,9/100 ml, maksymalna dawka dobowa wynosi 1000 mg doustnie. Jeśli klirens kreatyniny jest równy lub mniejszy niż 30 ml/min/1,73 m2 pc. lub stężenie kreatyniny w surowicy jest większe niż 2,0 mg/100 ml, maksymalna dawka dobowa wynosi 500 mg doustnie.
Jeśli wydolność nerek jest zmienna lub jeśli z niewydolnością nerek współistnieje niewydolność wątroby oraz u osób w podeszłym wieku wskazane jest monitorowanie stężenia cyprofloksacyny w surowicy.

Sposób podawania leku
Tabletki należy zażywać w całości, popijając odpowiednią ilością wody. Jeśli lek jest zażywany na czczo, wchłanianie jest szybsze.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Proxacin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zastosowania większej dawki preparatu Proxacin niż zalecana:
Lek można usunąć z przewodu pokarmowego prowokując wymioty. Lekarz może zalecić płukanie żołądka. Opisano występowanie przemijającej niewydolności nerek.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Proxacin:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
10 tabletek 250 mg 10 tabletek 500 mg
Przechowywać w temperaturze pokojowej tj. od 15°C do 25°C, chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować Proxacin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
J01MA
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Cyprofloksacyna może powodować wzrost stężenia w surowicy stosowanej jednocześnie teofiliny i wystąpienie działań niepożądanych. Może też powodować wzrost stężenia kofeiny oraz nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny.
Stosowanie cyprofloksacyny z cyklosporyną może powodować przemijający wzrost kreatyniny w surowicy. Jednoczesne stosowanie chinolonów i glibenklamidu może powodować hipoglikemię. Metoklopramid może przyspieszać wchłanianie cyprofloksacyny. Probencecid hamuje eliminację cyprofloksacyny i powoduje zwiększenie jej stężenia we krwi.
Cyprofloksacyna może zmieniać stężenie w surowicy stosowanej jednocześnie fenytoiny.

Jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny z preparatami zobojętniającymi treść żołądkową zawierającymi magnez, glin lub wapń, z sukralfatem lub preparatami zawierającymi żelazo i cynk może zmniejszać wchłanianie cyprofloksacyny. Cyprofloksacynę należy stosować 2 godziny przez lub 4 godziny po podaniu tych preparatów. Stosowanie cyprofloksacyny z lekami opioidowymi lub antycholinergicznymi może zmniejszać stężenie leku w surowicy. W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny z niektórymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi np. fenbufenem (ale nie kwasem acetylosalicylowym) może powodować drgawki. Nie wiadomo czy działanie takie występuje u ludzi.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©