Reklama
OPIS LEKU
TELFAST
tabletki powlekane 120 mg; 180 mg
FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE
Feksofenadyna jest lekiem przeciwhistaminowym nie wywierającym działania uspokajającego. Należy do grupy tzw. wybiórczych antagonistów receptora H1. Feksofenadyna jest aktywnym farmakologicznie metabolitem terfenadyny. Feksofenadyna praktycznie nie jest metabolizowana w organizmie. Jest całkowicie wydalana w moczu i z kałem. Nie wykryto żadnych metabolitów feksofenadyny zarówno w moczu jak i w kale.
1 tabl. powl. zawiera 120 mg lub 180 mg chlorowodorku feksofenadyny, co odpowiada 112 mg lub 168 mg feksofenadyny.
Telfast 120 Leczenie objawowe sezonowego alergicznego nieżytu nosa.
Telfast 180 Leczenie objawowe przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.
U pacjentów w podeszłym wieku, lub z niewydolnością nerek albo wątroby należy bardzo ostrożnie stosować, ponieważ istnieje niewielkie doświadczenie kliniczne w stosowaniu leku w tych grupach pacjentów. U pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono nadwrażliwość na terfenadynę nie można wykluczyć wystąpienia reakcji nadwrażliwości po podaniu preparatu.
Na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych stwierdzono, że do najczęściej występujących objawów niepożądanych należą: bóle głowy, senność, zawroty głowy, nudności, rzadziej uczucie zmęczenia. Objawy te występowały z podobną częstotliwością u pacjentów przyjmujących placebo.
Dawka dobowa dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12 lat wynosi 120 mg feksofenadyny - 1 tabl. preparatu Telfast 120 na dobę.
Dawka dobowa dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12 lat wynosi 180 mg feksofenadyny - 1 tabl. preparatu Telfast 180 na dobę.
Skuteczność i tolerancja feksofenadyny nie była badana u dzieci poniżej 12 lat. Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania leku u pacjentów w wieku podeszłym oraz u pacjentów z upośledzeniem czynności nerek i wątroby. Długość leczenia zależy od przebiegu choroby lub czasu narażenia na alergen (okres pylenia). Tabl. powl. należy połknąć w całości, nie rozgryzać, popić odpowiednią ilością wody (1 szklanka).
Brak informacji dotyczących stosowania leku u kobiet ciężarnych. W czasie ciąży może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Ponieważ feksofenadyna najprawdopodobniej przenika do mleka matki, nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.
20 sztuk
R06AX
Preparatu nie należy stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na feksofenadynę lub inny składnik preparatu.
Podczas równoczesnego stosowania preparatu z erytromycyną lub ketokonazolem stwierdzono 2-3 krotne zwiększenie stężenia feksofenadyny w surowicy krwi. Nie powodowało to jednak zaburzeń w przewodnictwie mięśnia sercowego, a częstotliwość występowania objawów niepożądanych nie była większa niż w przypadku stosowania tych leków oddzielnie. Podanie leków zobojętniających, zawierających wodorotlenek glinu lub magnezu na 15 min przed przyjęciem preparatu Telfast 120, zmniejsza biodostępność feksofenadyny. Z tego względu zaleca się zachowanie 2 h odstępu między podaniem wyżej wymienionych leków zobojętniających a podaniem preparatu. Nie stwierdzono interakcji z omeprazolem.
Brak danych dotyczących ostrego zatrucia feksofenadyną.
W przypadku przedawkowania leku należy zastosować postępowanie mające na celu usunięcie nie wchłoniętego leku z przewodu pokarmowego. Hemodializa nie jest skuteczną metodą usunięcia leku z krwi.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©