Reklama
OPIS LEKU
ZAFIRON
proszek do inhalacji [kapsułki twarde] 12 µg
Preparat Zafiron jest lekiem z grupy długodziałających 2-mimetyków. Są to leki rozszerzające oskrzela. Ułatwia oddychanie przez rozszerzanie dróg oddechowych i pozwala na utrzymanie ich w stanie rozkurczu przez około 12 godzin. Stosowany ściśle według zaleceń lekarza powinien usuwać dolegliwości w dzień i w nocy.
Działanie rozszerzające oskrzela utrzymuje się przez 12 godzin po inhalacji preparatem Zafiron. Dlatego też leczenie podtrzymujące, polegające na stosowaniu preparatu Zafiron dwa razy na dobę, w większości przypadków powoduje ustąpienie skurczu oskrzeli, zarówno w dzień jak i w nocy.
1 kapsułka do inhalacji zawiera 12 mikrogramów fumaranu formoterolu oraz substancje pomocnicze: laktozę jednowodną.
Kapsułki przeznaczone są do stosowania w dołączonym inhalatorze. Kapsułki do inhalacji wykonane są z żelatyny.
Preparat Zafiron jest wskazany w zapobieganiu i leczeniu zwężenia oskrzeli u pacjentów z odwracalnymi obturacyjnymi chorobami dróg oddechowych, takimi jak: astma oskrzelowa i przewlekłe zapalenie oskrzeli z rozedmą płuc lub bez. Wskazany jest również w zapobieganiu skurczowi oskrzeli wywołanemu przez alergeny wziewne, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.
Przed zastosowaniem preparatu Zafiron należy poinformować lekarza prowadzącego o wystąpieniu kiedykolwiek uczulenia na formoterol lub jakąkolwiek inną substancję. Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia preparatem Zafiron pacjentów z chorobami serca, nadczynnością tarczycy i cukrzycą.
Jeśli lekarz prowadzący zalecił regularne przyjmowanie leków w chorobach dróg oddechowych, ważne jest kontynuowanie ich regularnego stosowania. Nie należy przerywać lub zmniejszać dawki bez konsultacji z lekarzem, nawet wtedy, jeśli nastąpi znaczna poprawa stanu zdrowia. Jeśli natomiast objawy związane ze skurczem oskrzeli ( np. świsty, duszność) nie ustępują lub nasilają się, lub poprawa nie jest równie duża bądź nie trwa tak długo jak zwykle, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym, ponieważ oznaczać to może potrzebę modyfikacji leczenia.

Stosowanie u dzieci:
Preparat Zafiron można stosować u dzieci powyżej 5 lat. Dzieci mogą stosować Zafiron tylko wtedy, gdy potrafią prawidłowo posługiwać się inhalatorem (patrz "Sposób stosowania i posługiwania się inhalatorem"). Dzieci powinny stosować inhalator wyłącznie w obecności i z pomocą osoby dorosłej.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku:
Preparat Zafiron może być stosowany przez pacjentów w podeszłym wieku.
Preparat Zafiron może w sporadycznych przypadkach wywoływać drżenie mięśni, szybkie i nieregularne bicie serca lub bóle głowy. Rzadko występują: kurcze i bóle mięśni, pobudzenie, zawroty głowy, uczucie zdenerwowania lub zmęczenia, trudności w zasypianiu, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub gardła, a także skurcz oskrzeli. Niektóre z tych działań ustępują w trakcie stosowania leku. Zanotowano sporadyczne przypadki występowania reakcji alergicznych ze spadkiem ciśnienia tętniczego, obrzękiem twarzy, powiek i warg, świądem oraz wysypką. Jeśli którekolwiek z działań niepożądanych utrzymuje się, bądź jeśli pojawią inne działania niepożądane, które nie zostały tu wymienione, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu. Nie stosować leku po terminie ważności.
Dawkę oraz częstość stosowania leku ustala lekarz, w zależności od indywidualnego stanu pacjenta.
Dorośli:
1 do 2 kapsułek do inhalacji (12-24 mikrogramy) dwa razy na dobę.

Dzieci powyżej 5 lat:
1 kapsułka do inhalacji (12 mikrogram) dwa razy na dobę

W razie konieczności, oprócz regularnego leczenia podtrzymującego, można dodatkowo zastosować 1 do 2 kapsułek na dobę w celu zmniejszenia dolegliwości. Jeśli konieczność stosowania dodatkowych dawek pojawia się częściej niż dwa razy w tygodniu, należy skontaktować się z lekarzem.

Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny, zimne powietrze alergeny.
Dorośli i dzieci powyżej 5 lat: 1 kapsułka do inhalacji (12 mikrogramów) ok. 15 minut przed wysiłkiem fizycznym lub narażeniem na alergen.
U dorosłych, w niektórych sytuacjach może być konieczne zastosowanie 2 kapsułek (24 mikrogramy).


W sytuacji pominięcia dawki, lek należy przyjąć jak najszybciej. Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej przewidzianej dawki, nie należy zastosować dawki, która została właśnie pominięta, lecz powrócić do stałej pory przyjmowania leku. Nie stosować podwojonej dawki.


SPOSÓB STOSOWANIA I POSŁUGIWANIA SIĘ INHALATOREM:
1. Zdjąć nasadkę
2. Mocno przytrzymać podstawę inhalatora i otworzyć przekręcając ustnik w kierunku wskazanym strzałką.
3. Umieścić kapsułkę w przegródce o kształcie kapsułki, która znajduje się w podstawie inhalatora. Kapsułkę należy wyjąć z listka foliowego bezpośrednio przed użyciem.
4. Przekręcić ustnik z powrotem do pozycji zamkniętej.
5. Nacisnąć czerwone przyciski do oporu (tylko raz), trzymając inhalator w pozycji pionowej.
6. UWAGA: w tym momencie kapsułka może rozpaść się i drobne kawałeczki żelatyny, po wykonaniu wdechu, mogą przedostać się do jamy ustnej lub gardła. Ponieważ żelatyna jest jadalna, jej spożycie nie jest szkodliwe. Prawdopodobieństwo takiego przypadku jest minimalne, gdy kapsułka nie będzie przekłuta więcej niż jeden raz, zachowane zostaną warunki przechowywania oraz jeżeli kapsułka zostanie wyjęta z listka foliowego bezpośrednio przed użyciem
7. Wykonać pełny wydech
8. Umieścić ustnik w ustach i nieco pochylić głowę ku tyłowi. Zacisnąć wargi wokół ustnika i wdychać szybko, ale równomiernie, tak głęboko, jak jest to możliwe. W czasie, gdy kapsułka obraca się w komorze inhalatora, a proszek ulega rozproszeniu, powinien być słyszalny charakterystyczny furkot. Jeśli dźwięk ten nie pojawi się, może to oznaczać, że kapsułka utknęła w przegródce. Należy wtedy otworzyć inhalator i podważając kapsułkę usunąć ją z przegródki. NIE NALEŻY podważać kapsułki poprzez wielokrotne naciskanie przycisków.
9. Po usłyszeniu charakterystycznego furkotu należy wstrzymać oddech tak długo jak to możliwe, bez dyskomfortu, i wyjąć inhalator z ust. Wypuścić powietrze. Otworzyć inhalator i sprawdzić, czy w kapsułce nie pozostał jeszcze proszek. Jeśli proszek pozostał w kapsułce, powtórzyć postępowanie 6-8.
10. Po wykorzystaniu, otworzyć inhalator, usunąć pustą kapsułkę, zamknąć ustnik i nałożyć ponownie nasadkę.

CZYSZCZENIE INHALATORA:
W celu usunięcia resztki proszku - przetrzeć ustnik i przegródkę na kapsułkę suchą ściereczką lub czystą miękką szczoteczką.
Nie ustalono, czy podawanie foromterolu w okresie ciąży i podczas karmienia piersią jest bezpieczne. Należy unikać stosowania preparatu Zafiron w okresie ciąży, chyba, że leczenie kobiety ciężarnej jest konieczne, a nie istnieje bezpieczniejszy lek alternatywny. Kobiety stosujące preparat Zafiron powinny poinformować lekarza prowadzącego o ciąży lub jej planowaniu. Nie należy stosować preparatu Zafiron w czasie karmienia piersią. Należy zdecydować, czy przerwać karmienie piersią czy leczenie Zafironem, biorąc pod uwagę konieczność leczenia matki.
60 sztuk kapsułek z inhalatorem
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25 °C). Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
R03AC
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Przed zastosowaniem innego leku jednocześnie z preparatem Zafiron, należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego. Może być konieczna zmiana dawkowania lub nawet zaprzestanie stosowania jednego z leków. Dotyczy to szczególnie:

* leków stosowanych w leczeniu depresji (inhibitorów monoaminooksydazy lub trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych);
* nnych leków sympatykomimetycznych, leków przeciwhistaminowych, leków moczopędnych oraz leków blokujących receptory b- adrenergiczne (dotyczy to także preparatów w postaci kropli do oczu);
* leków zawierających chinidynę, dizopiramid, prokainamid, fenotiazynę lub pochodne ksantyny.
Jeśli zostanie przyjęta o wiele większa dawka preparatu Zafiron, niż to zalecił lekarz, należy natychmiast powiadomić lekarza prowadzącego lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Wystąpienie nudności, wymiotów, drżenia, bólów głowy, szybkiej nieregularnej pracy serca lub senności, może oznaczać, że zastosowana dawka preparatu Zafiron jest zbyt duża. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Postępowanie po przedawkowaniu- objawowe.
Formoterol nie upośledza zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń będących w ruchu.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©