Reklama
OPIS LEKU
ZAMUR
tabletki powlekane 250 mg; 500 mg
Cefuroksym działa przeciwbakteryjnie wiążąc się z niektórymi enzymami i hamując działanie tych enzymów syntetyzujących ścianę bakteryjną, konkretnie białek wiążących penicylinę. to prowadzi do zahamowania biosyntezy ściany komórki (peptydoglikanu), co prowadzi do rozpadu i śmierci komórek.
1 tabl. powl. zawiera 250 mg lub 500 mg cefuroksymu.
* Zakażenia dolnych dróg oddechowych, np. zaostrzenie przewlekłego zapalenia zapalenia oskrzeli i zapalenie płuc;
* zakażenia górnych dróg oddechowych np. zakażenia nosa i gardła, takie jak zapalenie zatok, zapalenie migdałków i gardła;
* zakażenia ucha, np. zapalenie ucha środkowego; zakażenia skóry i tkanek miękkich, np. czyraczność, ropne zapalenie skóry, liszajec.

Podczas leczenia cefuroksymem należy przestrzegać obowiązujących wytycznych dotyczących prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.
Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić dokładny wywiad, aby określić czy u pacjenta występowały w przeszłości reakcje nadwrażliwości na cefuroksym, cefalosporyny, penicyliny lub inne antybiotyki b-laktamowe. Podawać ostrożnie pacjentom, u których w przeszłości wystąpiła reakcja nadwrażliwości na cefalosporyny lub/i inne antybiotyki b-laktamowe. U osób z cukrzycą otrzymujących aksetyl cefuroksymu zaleca się stosowanie metod z oksydazą glukozową lub heksokinazą do oznaczania stężenia glukozy we krwi.

Cefuroksym nie zaburza testu alkalicznego pikrynianu, stosowanego do oznaczenia kreatyniny. Przedłużone stosowanie preparatu może doprowadzić do wzrostu niewrażliwych na niego drobnoustrojów (np. Candida, Enterococcus, Clostridium difficile), co może powodować konieczność przerwania leczenia cefuroksymem i wdrożenia odpowiedniego postępowania.

Istnieją doniesienia o występowaniu rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego u pacjentów stosujących antybiotyki o szerokim spektrum działania, dlatego ważne jest rozważenie tego rozpoznania u pacjentów, u których wystąpi ciężka biegunka w czasie lub po zakończeniu stosowania antybiotyku. W przypadku wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego należy przerwać podawanie leku i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit jest przeciwwskazane.

W przypadku ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych z równoczesnymi wymiotami i biegunką wchłanianie leku może być niewystarczające. W takich przypadkach należy rozważyć pozajelitową drogę podania leku. Cefuroksym wywiera działanie na OUN, mogące mieć niewielki wpływ na prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
małopłytkowość, eozynofilia, leukopenia; dodatni wynik testu Coombsa (co może zaburzać próby krzyżowe krwi); niedokrwistość hemolityczna.

Zaburzenia układu immunologicznego:
gorączka wywołana lekiem, choroba posurowicza, śródmiąższowe zapalenie nerek, anafilaksja.

Zaburzenia układu nerwowego:
ból głowy, zawroty głowy, niepokój, nerwowość, splątanie, omamy.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe:
biegunka, nudności, wymioty, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AIAT (SGPT), AspAT (SGOT) i LDH; żółtaczka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
zapalenie błon śluzowych jamy ustnej i pochwy (dodatkowe zakażenia Candida), alergiczne reakcje skórne, wysypki skórne, pokrzywka, świąd; rumień wielopostaciowy, zespół Steven's-Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

* 250 mg 2x/dobę.
* Zakażenia dolnych i górnych dróg oddechowych - lekkie i umiarkowane: 250 mg 2x/dobę; ciężkie: 500 mg 2x/dobę.
* Zakażenia skóry i tkanek miękkich: 250-500 mg 2x/dobę.

Dzieci w wieku 6-11 lat

* (które są w stanie połykać tabletki): 250 mg 2x/dobę.

u dzieci w wieku 2-11 lat

* W przypadku zapalenia ucha środkowego zalecana dawka wynosi 250 mg 2x/dobę
* ub 15 mg/kg mc. 2x/dobę, do maks. 500 mg/dobę.

U pacjentów z niewydolnością nerek
z klirensem kreatyniny poniżej 20 ml/min., należy zmniejszyć dawkę lub wydłużyć przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami.

Czas trwania leczenia: zazwyczaj 5-10 dni; w przypadku zapalenia gardła i migdałków wywołanego prze Streptococcus pyogenes wskazane jest leczenie trwające co najmniej 10 dni, aby zapobiec późnym powikłaniom (gorączce reumatycznej, kłębuszkowemu zapaleniu nerek).
W związku z ograniczonym doświadczeniem klinicznym i koniecznością zachowania środków ostrożności preparat należy podawać kobietom w ciąży jedynie po rozważeniu przez lekarza prowadzącego stosunku korzyści do ryzyka, szczególnie w I trymestrze ciąży. Cefuroksym przenika do mleka ludzkiego. Należy stosować jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. U niemowląt karmionych piersią może wystąpić biegunka i zakażenia grzybicze błon śluzowych, w takich przypadkach należy przerwać karmienie piersią. Należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia uczulenia.
10 sztuk
J01D
* Nadwrażliwość na cefuroksym, inne cefalosporyny lub substancje pomocnicze preparatu.
* Cefuroksym jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na penicylinę z powodu możliwości wystąpienia nadwrażliwości krzyżowej.
* Leczenie dużymi dawkami cefalosporyn należy prowadzić ostrożnie u pacjentów przyjmujących silnie działające leki saluretyczne (furosemid) lub preparaty potencjalnie nefrotoksyczne (talie jak antybiotyki aminoglikozydowe), ponieważ nie można wykluczyć, że takie połączenia spowodują zaburzenia czynności nerek.
* Jednoczesne podawanie cefuroksymu z lekami o działaniu bakteriostatycznym, np. chloramfenikolu lub tetracykliny, powoduje działanie antagonistyczne.
* Jednoczesne podawanie probenecydu zwiększa o 50% pole pod krzywą zależności średniego stężenia w surowicy od czasu.
* Stężenie cefuroksymu w surowicy zmniejsza dializa. Jednoczesne podawanie leków zobojętniających zwiększa pH soku żołądkowego. Leki te mogą zmniejszać wchłanianie cefuroksymu.
* Jednoczesne podawanie antagonistów receptora H2 prowadzi do wzrostu pH soku żołądkowego. Leki te mogą zmniejszać wchłanianie cefuroksymu.
* Jednoczesne podawanie inhibitorów pompy protonowej prowadzi do wzrostu pH soku żołądkowego. Leki te mogą zmniejszać wchłanianie cefuroksymu.
* Skuteczność działania doustnych środków antykoncepcyjnych jest wątpliwa podczas jednoczesnego stosowania preparatu. Z tego powodu w trakcie leczenia dodatkowo poza doustnymi środkami antykoncepcyjnymi należy stosować inne metody zapobiegania ciąży.
* Notowano wystąpienie dodatniego wyniku testu Coombsa w czasie leczenia cefuroksymem. To zjawisko może zaburzać próby krzyżowe krwi.
Przedawkowanie cefalosporyn może powodować podrażnienie mózgu, mioklonię i drgawki, opisane także dla innych leków b-laktamowych. Stężenie cefuroksymu w surowicy może być zmniejszone podczas hemodializy lub dializy otrzewnowej.
Ze względu na gorzki smak, tabletek nie należy dzielić, rozgniatać ani przeżuwać. Najlepiej przyjmować tuż po posiłku, popijając wodą.
Reklama
Reklama

KONTAKT NaszeLeki.pl ® ©